Latvijas pilsētu un rajonu jauno vokālistu un hip-hop deju konkursa nolikums

NORAS BUMBIERES FONDS
VRN 40008114809
Palīdzības iela 8a, Jelgava, LV-3001
Norēķinu rekvizīti: A/S Hansabanka
Konts: LV65 HABA 0551 0167 5550 0
Kontakttālrunis:26475000

MĒRĶIS
* Veicināt skolēnu interesi par dziedāšanu vokālajos ansambļos, duetos, trio un solo.


* Veicināt jaunatnes muzikālo spēju attīstību, popularizējot latviešu komponistu dziesmas.


* Veicināt skolēnu interesi par hip-hop deju žanru.


* Novērtēt mazo mūzikas kolektīvu/solistu un dejotāju sniegumu.


* Jauno talantu piedalīšanās fonda rīkotajos pasākumos.

 

ORGANIZATORS
Noras Bumbieres fonds

 

DALĪBNIEKI
Vokālā žanra mazie mūzikas kolektīvi:


* vokālie ansambļi (līdz 12 dalībniekiem);


* dueti, trio;


* solisti

 

* Hip-hop deju žanra kolektīvi:


* small groups ( līdz 7cilvēki),


* solisti


* dueti

 

Dalībnieku vecuma grupas:

* pirmskolas vecuma grupa (3-6 gadi);


* jaunākā grupa (7-10 gadi);


* vidējā grupa (11-15 gadi);


* vecākā grupa (16-20 gadi).

 

Kolektīvus var komplektēt arī no dažāda vecuma grupu dalībniekiem. Tādā gadījumā, piederību pie kādas no minētajām vecuma grupām nosaka pēc dalībnieku vecuma pārsvara principa.

 

NORISE
Konkursa atlases kārta notiek Jelgavā 2008.gada 24.maijā pl.11.00 .
Vieta tiks precizēta.


Fināla konkurss notiek Jelgavā, 2008.gada rudenī.


REPERTUĀRS

Konkursā katrs kolektīvs, solisti, dueti, trio izpilda divas latviešu komponistu dziesmas, kas atbilst izpildītāja vecumam un balss spējām.


Konkursanti drīkst izpildīt dziesmas a cappella, mūzikas instrumentu vai fonogrammu pavadījumā. Pavadījuma veids jānorāda pieteikuma anketā.
Vokālo ansambļu jaunākā grupa dzied divbalsīgi, vidējā - trīsbalsīgi, vecākā - trīsbalsīgi un vairākbalsīgi.


Konkursa dalībnieki savlaicīgi sagatavo izpildāmā repertuāra nošu materiālu, kuru pirms uzstāšanās iesniedz žūrijas komisijai 5 eksemplāros.


VĒRTĒJUMS

Konkursa atlases kārtā un finālā kolektīvu/solistu priekšnesumu vērtē fonda izveidota žūrijas komisija.


Kolektīvus/ solistus vērtē pa dalībnieku vecuma grupām.


Kolektīvu/solistu priekšnesumu vērtē 50 punktu sistēmā, piešķirot I, II, vai III pakāpi.


Noteiktā punktu skala pakāpēm:
I pakāpe - 40 līdz 50 punkti,


II pakāpe - 30 līdz 40 punkti,


III pakāpe - 20 līdz 30 punkti.
.


Vērtēšanas pamatkritēriji -

Vokālā žanra izpildītājiem:


repertuāra atbilstība žanram un dalībnieku vecumam ;
intonācija;


ansamblis;


mūzikas stila izjūta;


daudzbalsība ( vokālajiem ansambļiem)


skatuves kultūra.

 

Hip-hop deju žanra izpildītājiem:
tehnika


kompozīcija


ritma izjūta


mūzikas stila izjūta


PIETEIKŠANĀS

Pieteikuma anketa jānosūta pa e-pastu nbfonds@inbox.lv līdz 12.05.2008. vai jānogādā Noras Bumbieres fondā Jelgavā, Palīdzības ielā 8a, LV3001 Fakss 3026621, iepriekš piezvanot pa telef. +371 26475000.


Dalības maksa katram dalībniekam 5.00 Ls.


Dalībnieka pieteikuma anketa

 

Vārds, uzvārds / kolektīva nosaukums                                              

Vecums

                                                              

Personas kods 

 

Kontakti (adrese, telefons, e-pasts) 

 

Vok.pedagogs/kol.vadītājs 

 

Anotācija pa solistu/kolektīvu 

 
Repertuārs

 Dziesmas
nosaukumsMūzikas autors  Teksta autorsDziesmas
ilgums (min.)  Dziesmas
pavadījums (veids) 

 

 

     

APBALVOŠANA

Konkursa uzvarētājus apbalvo ar atbilstošas pakāpes diplomiem.


Fināla konkursa dalībnieki, uzvarētāji pēc žūrijas komisijas lēmuma var tikt uzaicināti piedalīties fonda rīkotajos koncertos.

Pievieno komentāru

Konkursi