Top nākamā Cesvaines grāmata

Cesvaine bija viena no pirmajām pilsētiņām un novadiem, kas, 1997. gadā sarīkojusi pirmo Latvijas skolotāju novadpētnieku konferenci (konferences krājums „Savam novadam un Latvijai” iznāca 1998. gadā), tika pie savas lielās grāmatas – „Cesvaines grāmatas” (2001). Tai sekoja „Cesvaines grāmata II” (2006) un „Cesvainieši” (2009). Katra no tām ir bagāta ar vērtīgu informāciju, cesvainiešu stāstiem, izjūtām un dzimtenes mīlestību.

Rakstītājiem un dzimtas stāstu iesniedzējiem netika noteikti nekādi ierobežojumi, tāpēc visās grāmatās ir gan zinātniski pamatoti pētījumi, gan atmiņu stāsti, kuri var kļūt par pētījumu objektu nākotnē. Viens no grāmatu izdošanas mērķiem arvien ir bijis dokumentēt laikabiedru piedzīvoto, lai tas neietu zudībā, nepaliktu nepierakstīts vai pierakstīts nenogultu mājas vai kāda muzeja arhīvā, kur netiktu izmantots. Tādējādi cesvainiešiem un citiem interesentiem ir bagātīgs materiālu klāsts, lai iepazītu šo seno Latvijas vietu.

Laikā, kad arvien samazinās novada iedzīvotāju skaits, tādējādi apdraudot atsevišķa novada pastāvēšanu, esam sākuši veidot nākamo grāmatu, kura tiks izdota 2018. gadā par godu Latvijas simtgadei. Turklāt 2019. gadā svinēsim arī Cesvaines vidusskolas 100 gadu pastāvēšanu.

Plānotās tēmas: Cesvaines vēsture līdz 20. gadsimtam; Cesvaines tautasdziesmas, izloksnes, vietvārdi, tautastērps, kora tradīcijas; Cesvaines pils, Vulfu dzimta, pils atjaunošana pēc ugunsgrēka, arhitektoniskā izpēte; atsevišķu jomu, organizāciju vēsture (piemēram, folkloras kopa „Krauklēnieši”, skautu organizācija, Cesvaines Mūzikas un mākslas skola, sovhozs „Cesvaine”, mazie pēckara kolhozi, sviesta un siera rūpnīca utt.); 20. gadsimta 80.–90. gadu vēsture, akcentējot valsts neatkarības atgūšanas laiku un zemes reformas gaitu; atsevišķu dzimtu vēsture un personību stāsti (īpaši akcentējot tagadējos un kādreizējos cesvainiešus, kuru mūžs jau ir otrajā pusē); cesvainiešu stāsti par darbu un dzīvi ārzemēs, sākot ar 20. gadsimta 90. gadiem; Cesvaines novada daba (upju tīkls, dižkoki utt.).

Cesvaines evaņģēliski luteriskā baznīca kādreiz bija lielākā Latvijas lauku baznīca, tās draudze aptvēra plašāku apkārtni nekā tagadējais novads, tāpēc te ir krustīti un iesvētīti daudzi cilvēki, kuriem šī varbūt ir vienīgā saikne ar Cesvaini. Arī Cesvaines ģimnāzija (vēlāk vidusskola) pulcēja jauniešus no plašas apkārtnes, tāpēc vienmēr esam priecīgi par skolas atmiņu stāstiem, skolotāju un skolasbiedru portretējumiem. Aicinu pārskatīt savas ģimenes (dzimtas) fotoalbumus un dalīties atmiņās un fotogrāfijās ar grāmatas lasītājiem. Fotogrāfijas var iesniegt ieskenētas vai oriģinālus, ko pēc tam vai nu atdodam atpakaļ, vai nododam muzejam (pēc iesniedzēja vēlēšanās). Aicinu arī pētniekus, kuru tēmas izpētes lokā ir vai kādreiz ir bijusi Cesvaine, piedāvāt publicēšanai savus pētījumus.

Laiks rakstīšanai, pētījumiem, materiālu iesniegšanai ir gandrīz divi gadi (līdz 2018. gada pavasarim). Visi autori un materiālu iesniedzēji grāmatu saņems dāvanā. Paldies tiem, kuri jau ir iesnieguši materiālus!

Aicinu visus, kuri grāmatas tapšanu un izdošanu var atbalstīt finansiāli un materiāli, pārdomāt, kad un kā vēlētos palīdzēt – atbalstīt kādu konkrētu pētnieku vai noteiktas tēmas izpēti, piedalīties tipogrāfijas izdevumu apmaksā vai atbalstīt kā citādi. Arī visi atbalstītāji grāmatu saņems dāvanā, turklāt grāmatā būs iespējams izvietot uzņēmuma logo vai reklāmu.

Ir laiks pārdomām, idejām un darbam, tomēr nav tik daudz laika, lai to atliktu uz nākamo mēnesi vai gadu.

Priecāsimies par atsaucību. Kontakti: 29432776, ckvb@inbox.lv, sanita.dabolina@inbox.lv. Cesvaines kultūras veicināšanas biedrības (CKVB) rekvizīti: CKVB, vien. reģ. Nr. 50008030931, juridiskā adrese – Pils iela 8 Cesvainē, pasta adrese – Krasta iela 3–7 Cesvainē, LV-4871, Cesvaines nov., AS „SEB banka”, UNLALV2X, konts LV20 UNLA 0030 9007 0000 6 (ziedojot lūdzam norādīt ziedojuma mērķi – Cesvaines grāmatai).


Pievieno komentāru

Kultūra un izklaide