Bērnu tiesības: jāaizsargā migrantu bērni, jāapkaro vardarbība un diskriminācija

EP deputāti prasa darīt vairāk, lai apkarotu bērnu tirdzniecību un neaizsargātu bērnu diskrimināciju, vienlaikus uzsverot bērnu būtisko ieguldījumu cīņā pret klimata pārmaiņām.

Eiropas Parlaments otrdien ar 495 balsīm par, 58 pret un 87 atturoties, rezolūciju, kurā izvērtētas daudzas problēmas, ar kurām mūsdienās saskaras bērni un jaunieši.

Bērnu neaizsargātība un bērni migrācijas procesā

Rezolūcijā, kuras iemesls ir ANO Bērna tiesību konvencijas 30. gadadiena, EP deputāti nosoda jebkādu vardarbību pret bērniem, tostarp vardarbību tiešsaistē, piespiedu laulības, sieviešu dzimumorgānu kropļošanu un psiholoģisku vardarbību. Viņi aicina dalībvalstis sagatavot stratēģijas, kā izskaust seksuālu vardarbību un ļaunprātīgu izturēšanos pret bērnu gan tiešsaistē, gan bezsaistē.

Viņi uzsver jo īpaši bērnu ar invaliditāti, migrantu bērnu, LGBTI vecāku bērnu, ārvalstu kaujinieku bērnu, apcietināto vecāku bērnu neaizsargātību, jo viņi ir nesamērīgi pakļauti vairākiemeslu diskriminācijai.

Viņi mudina dalībvalstis pilnībā piemērot kopējo Eiropas patvēruma sistēmas paketi, lai ES uzlabotu visu migrācijas procesā esošo bērnu apstākļus. Viņi uzsver, ka bērnu un jo īpaši nepavadītu bērnu interesēm ir jābūt galvenajam principam visos dalībvalstu un ES lēmumos, kas saistīti ar bērniem un migrāciju.

Bērni bruņotos konfliktos, bezvalstnieki un seksuālā izglītība

EP deputāti aicina dalībvalstis rast risinājumu bērnu bezvalstnieku problēmai, paužot bažas par to, ka ES teritorijā bērni joprojām dzimst bez valstspiederības, tādējādi uz viņiem neattiecas tiesības uz veselības aprūpi, izglītību un sociālo aizsardzību.

Viņi pauž visdziļākās bažas par ārvalstu kaujinieku bērnu, kas atrodas Sīrijas ziemeļaustrumos, stāvokli un mudina dalībvalstis repatriēt visus Eiropas bērnus, ņemot vērā viņu konkrētās ģimenes situācijas.

Eiropas Parlaments arī aicina dalībvalstis garantēt tiesības uz iekļaujošu izglītību un nodrošināt piekļuvi visaptverošai, vecumam atbilstošai informācijai par seksu un seksualitāti, jo īpaši ņemot vērā dažu valstu īstenotos pasākumus, kas aizliedz skolās runāt par seksuālo orientāciju un dzimumidentitāti.

Bērnu būtiskais ieguldījums klimata politikā

Parlaments atgādina ES iestādēm un dalībvalstīm, cik nozīmīgas bijušas bērnu un jauniešu vadītās darbības pret klimata pārmaiņām, būtiski ietekmējot Eiropas politisko programmu.

EP deputāti tostarp arī aicina valstis, kuras vēl nav ratificējušas ANO Konvenciju par bērna tiesībām un tās papildu protokolus, to steidzami izdarīt;

Vispārīgi

Apvienoto Nāciju Organizācijas Bērnu tiesību konvencija ir kļuvusi par vēsturē visplašāk ratificēto cilvēktiesību līgumu. Eiropas Parlaments 20. novembrī organizēja augsta līmeņa konferenci par ANO Bērnu tiesību konvenciju, kurā piedalījās arī Viņas Majestāte Beļģu karaliene.

Pievieno komentāru

Latvijas ziņas