EM: Tirdzniecības vietās jānodrošina maksimāli droša iepirkšanās un droši darba apstākļi darbiniekiem

Lai veicinātu Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu sabiedrībā un maksimāli mazinātu vīrusa izplatības riskus tirdzniecības vietās, Ekonomikas ministrija kopā ar lielākajām tirdzniecības nozares uzņēmēju organizācijām izstrādāja memorandu par sociāli atbildīgas politikas īstenošanu tirdzniecības nozarē. Memoranda mērķis ir tirdzniecības nozarē vienoti īstenot praksē piemērotākos pasākumus Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai atbilstoši faktiskajai vīrusa izplatības situācijai valstī.

Covid-19 infekcijas izplatība Latvijā būtiski ietekmējusi sabiedrības dzīves ritumu un pastiprinājusi rūpes par savu un ģimenes veselību - tā likusi pārskatīt līdzšinējos ikdienas paradumus, sadzīvē arvien vairāk pieņemt dažādus fiziskās un sociālās distancēšanās ierobežojumus un ieviest papildu higiēnas pasākumus. Mēs varam samierināties, ka uz kādu laiku būs jāiztiek bez ārpusmājas sabiedriski aktīvās dzīves un izklaides pasākumiem, bet mēs neviens nevaram iztikt bez pārtikas, medikamentiem un citām pirmās nepieciešamības precēm. Tāpēc mums visiem būtiski ir nodrošināt maksimāli drošus darba apstākļus tirdzniecības nozares darbiniekiem un apmeklētājiem, sekmējot valdības noteikto vīrusa izplatības ierobežojumu ievērošanu,” uzsver ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs.

Apliecinot savu biedru atbalstu sociāli atbildīgas politikas īstenošanai tirdzniecības nozarē un apņemoties savā darbībā proaktīvi veikt visus nepieciešamos pasākumus Covid-19 infekcijas izplatības risku mazināšanai tirdzniecības vietās, lielākie tirdzniecības nozares intereses pārstāvošie sociālie partneri un sabiedriskās organizācijas - Latvijas Darba devēju konfederācija, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, Latvijas Tirgotāju asociācija, Latvijas Pārtikas tirgotāju asociācija - pievienojušās memorandam par sociāli atbildīgas politikas īstenošanu tirdzniecības nozarē.

Ekonomikas ministrija aicina ikvienu tirdzniecības nozares uzņēmumu pievienoties memorandam, apņemoties savā darbībā godprātīgi īstenot memorandā minētos pasākumus, lai mazinātu Covid-19 infekcijas izplatības risku. Visa saistītā informācija, t.sk. memorands, apliecinājums, komunikācijas materiāli, publicēta Ekonomikas ministrijas tīmekļa vietnē. Lai pievienotos memorandam, uzņēmuma jāaizpilda apliecinājums un jānosūta ministrijai uz epastu: memorands@em.gov.lv.

No valsts puses memorandam ir pievienojusies Ekonomikas ministrija, vienlaikus aicinātas pievienoties vēl vairākas valsts institūcijas, kā arī Valsts policija un pašvaldību policijas.


Parakstot memorandu, tirgotāji nozares uzņēmumi pauduši apņemšanos:

  • izvietot papildu informāciju tirdzniecības vietā par epidemioloģisko prasību ievērošanu (piem., mutes un deguna aizsegu lietošanu) un izmantot pēc iespējas vienotus COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanai paredzētus informatīvos materiālus;

  • ja nepieciešams, izvietot paziņojumu par tirgotāja tiesībām neapkalpot apmeklētāju, kas tirdzniecības vietā nelieto mutes un deguna aizsegu vai neievēro tirgotāja noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus;

  • nodrošināt, ka darbinieki tirdzniecības vietā lieto mutes un deguna aizsegu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

  • sociāli atbildīgi izvērtēt un nerīkot aktivitātes, kas varētu motivēt apmeklētājus ilgāk uzturēties tirdzniecības vietā;

  • ja nepieciešams, ieviest individuālus papildu pasākumus tirdzniecības vietā Covid-19 infekcijas izplatības risku mazināšanai;

  • iespēju robežās ieteikt aplikācijas “APTURI COVID” lietošanu darbiniekiem un apmeklētājiem;

  • izskatīt saņemtās sūdzības par normatīvajos aktos un Sadarbības memorandā minēto epidemioloģiskās drošības prasību neievērošanu un konstatētu nepilnību gadījumā nekavējoties novērst tās.


Ekonomikas ministrija, parakstot memorandu, apņēmusies koordinēt sadarbību ar citām valsts institūcijām tirdzniecības nozarei aktuālu ar Covid-19 saistītu jautājumu risināšanā, kā arī sagatavot vienotus informatīvos materiālus tirdzniecības nozares dalībniekiem. Daļa no informatīvajiem materiāliem jau izstrādāti un publicēti ministrijas tīmekļa vietnē.

Savukārt Valsts policija un pašvaldības policijas ir apņēmušās sniegt atbalstu tirdzniecības nozares dalībniekiem situācijās, kad apmeklētājs atsakās ievērot noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus, uzraudzībā piemērot “konsultē vispirms” principu, sekmējot normatīvo aktu prasību precīzu izpildi tirdzniecības nozares uzņēmumos, periodiski ziņot par konstatētajiem novērojumiem īstenotajos apsekojumos tirdzniecības vietās, kā arī informēt par konstatētajām nepilnībām normatīvajos aktos ietvertajā regulējumā vai neskaidrībām par prasību piemērošanas atsevišķiem aspektiem.


Pievieno komentāru

Latvijas ziņas