Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies"). Sīkdatne uzkrāj datus par vietnes apmeklējumu. Dati ir anonīmi un palīdz piedāvāt Jums piemērotu saturu un reklāmas. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat, ka mēs uzkrāsim un izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē. Savu piekrišanu Jūs jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes.

Sapratu

Kā darbosies novadi?

Lai skaidrotu novadu darba uzsākšanas procesu pēc pašvaldību vēlēšanām Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija (RAPLM) ir sagatavojusi atbildes uz visbiežāk uzdotajiem jautājumiem.

Laika periodā pēc vēlēšanām līdz novada domes pirmajai sēdei, kas notiks visā Latvijā 1.jūlijā, jaunievēlētajiem pašvaldību deputātiem būs iespēja iepazīties ar pašvaldību darbu jauno tiesisko regulējumu, kas stāsies spēkā 2009.gada 1.jūlijā, kā arī vienoties par novada darba uzsākšanai svarīgiem jautājumiem. Vienlaikus darbu turpinās iepriekšējās pašvaldību vēlēšanās ievēlētie deputāti un pašvaldību administrācijas.
Novadu pašvaldību darba uzsākšanas periodā RAPLM turpinās skaidrot un sniegt atbildes uz iedzīvotāju jautājumiem par novadu darbu jaunajās administratīvajās teritorijās. RAPLM aicina jautājumus par novadu darba uzsākšanu sūtīt uz e-pastu: „novadi@raplm.gov.lv".
1.Kā­dēļ pēc vē­lē­ša­nām jaun­o no­va­du do­mes pirm­ā sē­de no­tiks ti­kai 1.jū­li­jā?

 

Lai pa­beig­tu ad­mi­nis­tra­tī­vi te­ri­to­ri­ālo re­for­mu un no­dro­ši­nā­tu no­va­du dar­bī­bu pēc 2009.ga­da paš­val­dī­bu vē­lē­ša­nām, ti­ka mai­nī­ti vai­rāk ne­kā 150 da­žā­du nor­ma­tī­vo ak­tu, kas re­gu­lē paš­val­dī­bu dar­bu Lat­vi­jā un at­tie­cas uz paš­val­dī­bu fun­kci­ju iz­pil­di. Vi­su no­tei­ku­mu un li­ku­mu gro­zī­ju­mu spē­kā stā­ša­nās da­tums ir no­teikts 2009.ga­da 1.jū­lijs, tā­dēļ jaun­ais tie­sis­kais re­gu­lē­jums un no­va­da re­ālais darbs uz­sā­kams vien­lai­kus.

 

2.Kā no­ri­tēs darbs paš­val­dī­bās lai­ka pos­mā no vē­lē­ša­nām līdz jaun­ie­vē­lē­tās no­va­da do­mes pir­ma­jai sē­dei?

 

Līdz jaun­o no­va­du dom­ju pir­ma­jai sē­dei dar­bo­jas ie­priek­šē­jās do­mes (pa­do­mes), tai skai­tā de­pu­tā­ti, ku­ru piln­va­ras bei­dzas ar jaun­ie­vē­lē­tās no­va­da do­mes pir­mo sē­di, t.i. 1.jū­li­ju.

 

Plā­nots, ka paš­val­dī­bu vē­lē­ša­nās 6.jū­ni­jā ie­vē­lē­tie no­va­da do­mes de­pu­tā­ti lai­kā līdz pir­ma­jai sē­dei 1.jū­li­jā ga­ta­vo­jas dar­ba uz­sāk­ša­nai do­mē, ie­pa­zīs­tas ar sais­tī­to tie­sis­ko re­gu­lē­ju­mu, kā arī re­ģi­onā­lās at­tīs­tī­bas un paš­val­dī­bu lie­tu mi­nis­tri­jas iz­strā­dā­ta­jiem me­to­dis­ka­jiem no­rā­dī­ju­miem par dar­bu pēc no­va­du paš­val­dī­bu iz­vei­des.

 

Tāpat jaunievēlētie novada domes deputāti šajā laikā var vienoties par novada pašvaldības organizatorisko struktūru, tās nolikumu, budžetu, administratīvo centru un citiem būtiskiem jautājumiem novada darbības uzsākšanai. Vai šo jautājumu risināšanu veikt kopīgi ar iepriekšējā sasaukuma deputātiem vai atsevišķi, tas ir jaunievēlēto deputātu kompetencē.

 

3.Kā­di ir pirm­ie lē­mu­mi, ku­ri būs jā­pie­ņem jaun­ie­vē­lē­ta­jai no­va­da do­mei?

Jaun­ie­vē­lē­tās no­va­da do­mes pir­mo sē­di sa­sauc un līdz do­mes priekš­sē­dē­tā­ja ievēlēšanai vada novada vēlēšanu komisijas priekš­sē­dē­tājs.

No­va­da do­mes pir­ma­jā sē­dē no­tiek do­mes priekš­sē­dē­tā­ja ie­vē­lē­ša­na, de­pu­tā­tiem par to aiz­klā­ti bal­so­jot. Tā­pat pir­ma­jā sē­dē tiek ie­vē­lēts priekš­sē­dē­tā­ja viet­nieks, un ama­tā tiek ie­celts no­va­da paš­val­dī­bas ad­mi­nis­trā­ci­jas va­dī­tājs.

 

Sa­ska­ņā ar Re­ģi­onā­lās at­tīs­tī­bas un paš­val­dī­bu lie­tu mi­nis­tri­jas me­to­dis­ka­jiem ie­tei­ku­miem do­mes pir­ma­jā sē­dē bū­tu jā­lemj arī par no­va­da do­mes past­āvī­go ko­mi­te­ju ie­vē­lē­ša­nu. No­va­da domei ob­li­gā­ti jā­iz­vei­do di­vas past­āvī­gās ko­mi­te­jas: fi­nan­šu ko­mi­te­ju un so­ci­ālo, iz­glī­tī­bas un kul­tū­ras jau­tā­ju­mu ko­mi­te­ju. Ie­tei­cams šīs ko­mi­te­jas iz­vei­dot jaun­ie­vē­lē­tās no­va­da do­mes pir­ma­jā sē­dē.

 

Papildus novada domes pirmajās sēdēs tiks lemts par novada administratīvā centra noteikšanu, bijušo vietējo pašvaldību budžetu apvienošanu, pašvaldības nolikumu un citiem novada darba uzsākšanai būtiskiem jautājumiem.

 

4.Kas va­dīs paš­val­dī­bas dar­bu pēc­vē­lē­ša­nu pe­ri­odā līdz no­va­da do­mes pir­ma­jai sē­dei un no­va­da amat­per­so­nu ie­vē­lē­ša­nai?

Lai­ka pe­ri­odā līdz no­va­da do­mes pir­ma­jai sē­dei darbs pa­gas­tos un pil­sē­tās no­rit kā līdz šim. No­va­da do­mes pir­ma­jā sē­dē tiek ie­vē­lēts do­mes priekš­sē­dē­tājs, kā arī jā­pie­ņem lē­mums par iz­pil­ddi­rek­to­ra ie­cel­ša­nu ama­tā. Sa­ska­ņā ar Re­ģi­onā­lās at­tīs­tī­bas un paš­val­dī­bu lie­tu mi­nis­tri­jas me­to­dis­ka­jiem ie­tei­ku­miem, no­va­du do­mes de­pu­tā­tiem bū­tu pēc ie­spē­jas ātr­āk jā­vie­no­jas par no­va­da struk­tū­ru, jā­pie­ņem lē­mums par no­va­da do­mes ad­mi­nis­trā­ci­jas iz­vei­di un jā­ievēl amat­per­so­nas. Tā­pat ša­jā lai­kā de­pu­tā­tiem jā­lemj par pa­gas­tu un pil­sē­tu pār­val­žu va­dī­tā­ju ie­cel­ša­nu ama­tā.

 

Kad šie lē­mu­mi ir pie­ņem­ti, jaun­ā ad­mi­nis­trā­ci­ja gan no­va­da ad­mi­nis­tra­tī­va­jā cen­trā, gan pa­gas­tos un pil­sē­tās var uz­sākt dar­bu.

 

Nor­ma­tī­vais re­gu­lē­jums ir iz­strā­dāts tā, lai no­dro­ši­nā­tu paš­val­dī­bu dar­ba ne­pār­trauk­tī­bu pār­ejas pe­ri­odā.

 

5.Vai ne­pa­stāv risks, ka jaun­ie­vē­lē­tie no­va­da do­mes de­pu­tā­ti, kas pār­stā­vēs arī at­tā­lā­kus no­va­da pa­gas­tus, ne­pār­zi­nās no­va­da spe­ci­fi­ku un ne­spēs pie­ņemt lē­mu­mu par vi­se­fek­tī­vā­kās no­va­da struk­tū­ras iz­vei­di?

Šā­du ris­ku pil­nī­bā iz­slēgt ne­var, to­mēr kat­ram no­va­dam, ku­rā ap­vie­no­jas di­vi vai vai­rāk pa­gas­ti, ir iz­strā­dāts novada ap­vie­no­ša­nās pro­jekts, ku­rā ir iz­vēr­tē­ta no­va­da te­ri­to­ri­jas spe­ci­fi­ka, ie­kļau­ta in­for­mā­ci­ja par op­ti­mā­lā­ko no­va­da dar­ba or­ga­ni­zā­ci­ju un struk­tū­ru. Šis do­ku­ments pa­lī­dzēs jaun­ie­vē­lē­ta­jiem de­pu­tā­tiem un no­va­da iz­pil­ddi­rek­to­ram pie­ņemt iz­vēr­tē­tus lē­mu­mus.

 

6.No kādām struktūrvienībām sastāv novada administrācija?

 

Apvienojoties vairākiem pagastiem, pagastos saglabājas vietējās pagastu administrācijas. Pēc tam, kad tiek iecelts novada domes izpilddirektors, kura vadībā tiek izstrādāta jaunā administratīvā struktūra, un pieņemts lēmums par novada administratīvo centru, novada administrāciju veido centrālā administrācija un pagastu un pilsētu pārvaldes. Papildus novada administrācijas struktūrā iekļaujas dažādi departamenti, to nodaļas vai pastāvīgās nodaļas, kas kopumā nodrošina domes pieņemto lēmumu izpildi, veic tās darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu.

 

Novada administrāciju var vadīt novada domes izpilddirektors vai administrācijas vadītājs.

 

7. Kā veidojas novada budžets?

 

Novada budžets ir novada pagastu un novada pilsētu budžetu summa.
Saskaņā ar likumu budžets novada domei ir jāapstiprina līdz 2009.gada 31.jūlijam, pieņemot attiecīgus saistošos noteikumus.

Pievieno komentāru

Lietotāju raksti