KNAB izsludina zīmējumu konkursu jauniešiem 1

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) izsludina korupcijas novēršanas tēmai veltītu zīmējumu konkursu jauniešiem “Esmu PRET korupciju!”, informē KNAB galvenā speciāliste sabiedrisko attiecību jautājumos Laura Dūša.

"Radošo darbu konkursā aicinām piedalīties skolēnus (7. līdz 12.klase) un arodskolu, profesionālo vidusskolu audzēkņus, augstskolu un koledžu studentus. Darbi tiks vērtēti divās vecuma grupās (skolēni no 7. līdz 9.klasei; vidusskolēni un studenti) pēc to mākslinieciskās kvalitātes, saturiskā aspekta, vērtējot tajā parādīto domu un radošās idejas oriģinalitāti, tehniskās kvalitātes, kā arī darbu atbilstību konkursa mērķim un tēmai. Katrā grupā pirmās vietas ieguvēji saņems naudas balvu 100 eiro apmērā, otrās vietas – 80 EUR apmērā, trešās vietas ieguvēji – 50 eiro apmērā. Tiks pasniegta arī īpaša skatītāju simpātijas balva. Ikviens interesents KNAB sociālā tīklā „Facebook” varēs balsot par savu simpātiju. Balvu − 80 eiro saņems tā fotogrāfija, kas iegūs visvairāk „Patīk” („like”) atzīmes," skaidro L.Dūša.

Konkurss tiek izsludināts no 20. oktobra. Darbi jāiesniedz līdz 25. novembrim. Uzvarētājus apbalvos 9.decembrī

Kopā ar radošo darbu jāiesniedz aizpildīta pieteikuma anketa. Darbus un anketu nosūtīt uz e-pastu konkurss@knab.gov.lv. Ja nepieciešams tos augšupielādēt lielu failu pārsūtīšanas sistēmā, piemēram, www.failiem.lv, vai citā, tad nosūtīt lejupielādes saiti uz e-pastu konkurss@knab.gov.lv. Darbus arī var iesniegt, nogādājot tos personīgi KNAB darba dienās no pulksten 8.30 – 17.00 Rīgā, Brīvības ielā 104. k-2 vai nosūtot KNAB pa pastu uz adresi: Brīvības iela 104, 2.korp., Rīga, LV-1001, ar norādi Jauniešu radošo darbu konkursam.

Papildus informāciju varat saņemt, zvanot vai rakstot uz KNAB Politikas plānošanas nodaļu Arnim Skraučam, tālr. 67356165(signāls)231, e-pasts: Arnis.Skraucs@knab.gov.lv


Radošo darbu konkursa “Esmu PRET korupciju!” NOLIKUMS
1.Vispārējais apraksts
1.1. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (turpmāk – Birojs) izsludina pretkorupcijas
tēmai veltītu Zīmējumu konkursu jauniešiem “Esmu PRET korupciju!” (turpmāk –
Konkurss).
2. Konkursa mērķis
2.1. Aktualizēt ētikas, godīguma un taisnīguma vērtības jauniešu vidū;
2.2. Veicināt jauniešu izpratni par korupciju un tās sekām, attīstīt jauniešu kompetenci atpazīt
koruptīvus pārkāpumus un rosināt kritisku domāšanu, faktu un situāciju analīzi.
2.3. Sniegt jauniešiem iespēju radošā veidā aicināt sabiedrību būt krietniem jeb godprātīgiem un
paust savu nosodošo attieksmi pret korupciju.
3. Konkursa tēma
Konkursa sauklis ir „Esmu PRET korupciju!”. Konkursa darbos var būt izteikts aicinājums
vērsties pret korupciju, korupcijas seku atainojums un nosodījums, arī pozitīvs vēstījums būt
krietniem jeb godprātīgiem.
4. Konkursa dalībnieki un konkursa priekšmets
4.1. Konkursā tiek aicināti piedalīties jaunieši šādās vecuma grupās:
4.1.1. skolēni no 7. līdz 9.klasei;
4.1.2. vidusskolēni no 10.līdz 12.klasei, arodskolu un profesionālo vidusskolu audzēkņi,
augstskolu un koledžu studenti.
4.2. Konkursa dalībnieki var iesniegt vienu vai vairākus zīmējumus (turpmāk – Darbs), veidotus
brīvi izvēlētā tehnikā.
4.3. Darbi jāiesniedz A3 formātā. Elektroniski veidotajiem un iesniegtajiem darbiem jābūt
formatētiem tā, lai būtu izdrukājami A3 formātā.
4.4. Darbam jābūt oriģināldarbam, kas nav bijis iepriekš publiski izplatīts vai eksponēts.
5. Konkursa norises laiks un kārtība.
5.1. Konkurss notiek vienā kārtā.
2
5.2. Konkurss tiek izsludināts 2016.gada 20.oktobrī un noslēdzas 9.decembrī - Starptautiskajā pretkorupcijas dienā ar Konkursa uzvarētāju apbalvošanu. Darbu iesniegšanas termiņš – 2016.gada 25.novembris.
5.3. Aicinājums piedalīties Konkursā un Konkursa nolikums tiek publicēts mājas lapā www.knab.gov.lv, izplatīts ar plašsaziņas līdzekļu palīdzību un nosūtīts izglītības iestādēm un sabiedriskajām organizācijām.
5.4. Konkursā var piedalīties gan individuālie dalībnieki, gan skolēnu vai studentu grupa.
6. Darbu iesniegšanas kārtība
6.1. Darbus var iesniegt:
6.1.1. elektroniski veidotos darbus - atsūtot uz e-pastu. Ja nepieciešams, tad augšupielādējot tos lielu failu pārsūtīšanas sistēmā, piemēram, www.failiem.lv, vai citā, tad nosūtot lejupielādes saiti uz e-pastu konkurss@knab.gov.lv;
6.1.2. nosūtot Birojam pa pastu uz adresi: Brīvības iela 104, 2.korp., Rīga, LV-1001, ar norādi Jauniešu radošo darbu konkursam;
6.1.3. nogādājot tos personīgi Birojā darba dienās no pulksten 8.30 – 17.00 Rīgā, Brīvības ielā 104. k-2.
6.2. Kopā ar Darbu jāiesniedz aizpildīta Pieteikuma anketa (pielikums Nr.1 vai pielikums Nr.2) dalībai Konkursā:
6.2.1. individuālajiem dalībniekiem jānorāda – vārds, uzvārds, personas kods (nepieciešams balvu saņemšanas gadījumā), mācību iestāde, mājas adrese, kontakttālrunis (anketa pielikumā Nr.1);
6.2.2. iesniedzot kolektīvu darbu, jānorāda klases audzinātāja/-as vai grupas vecākā vārds, uzvārds, mācību iestāde, mājas adrese, kontakttālrunis, kā arī klases vai grupas saraksts, norādot dalībnieku vārdus un uzvārdus (anketa pielikumā Nr.2).
6.3. Konkursam iesniegtie Darbi tiks ievietoti sociālā tīkla Facebook.com lapā „KNAB/Anticorruption Agency of Latvia” skatītāju vērtēšanai.
6.4. Iesūtot Darbu Konkursam, dalībnieki atļauj Konkursa rīkotājiem to neierobežoti izmantot izglītošanas un nekomerciāliem mērķiem.
6.5. Birojs patur darbu publicēšanas tiesības, norādot autoru.
7. Konkursa darbu vērtēšana
7.1. Konkursam iesniegtos Darbus vērtē Vērtēšanas komisija, kuras sastāvā ir piecas Biroja amatpersonas. Darbu vērtēšanai Birojs var pieaicināt ekspertus.
7.2. Balvas tiek piešķirtas pirmo trīs vietu ieguvējiem katrā vecuma grupā.
7.3. Vērtēšanas komisija drīkst piešķirt arī veicināšanas balvas.
7.4. Vērtēšanas kritēriji:
7.4.1. atbilstība Konkursa mērķim un tēmai;
7.4.2. saturiskais aspekts, vērtējot tajā parādīto domu un radošās idejas oriģinalitāti;
7.4.3. Darba mākslinieciskā kvalitāte (kompozīcija, krāsa utt.);
7.4.4. tehniskā kvalitāte (izpildījums, rūpīgums u.tml.);
7.5. Darbam, kurš iegūst vislielāko „like” skaitu sociālajā tīklā Facebook.com, tiek piešķirta Skatītāju simpātiju balva.
7.6. Konkursa organizētāji var Darbu nevērtēt, ja iesniegtais Darbs neatbilst Konkursa mērķim un nolikumam.
7.7. Gadījumā, ja Konkursam iesniegtajā Darbā ietilpst kādas politiskas organizācijas intereses propagandējošs vai cilvēka cieņu aizskarošs, vai personu diskriminējošs saturs, Konkursa Vērtēšanas komisijai ir tiesības šādu Darbu diskvalificēt kopumā un nepubliskot.
8. Konkursa dalībnieku apbalvošana
8.1. Uzvarētāju apbalvošana notiks 2016.gada 9.decembrī.
8.2. Uz noslēguma pasākumu tiks aicināti trīs labāko Darbu autori/autoru kolektīvi katrā vecuma grupā, kā arī citi atzinību guvušo Darbu autori.
3
8.3. Katrā vecuma grupā pirmās vietas ieguvēji saņems naudas balvu EUR 100 apmērā, otrās vietas – EUR 80 apmērā, trešās vietas ieguvēji – EUR 50 apmērā.
Sociālā tīkla Facebook.com Skatītāju simpātiju balvas ieguvējs saņems naudas balvu EUR 80 apmērā.
9. Papildu informācija
Papildus informāciju varat saņemt, zvanot vai rakstot uz Biroja Politikas plānošanas nodaļu Arnim Skraučam, tālr. 67356165(signāls)231, e-pasts:Arnis.Skraucs@knab.gov.lv

Pievieno komentāru

Komentāri 1

Skolēnu, jauniešu aktivitātes