2018.gada Gulbenes pilsētas atklātās sacensības strītbolā NOLIKUMS

1. MĒRĶIS UN UZDEVUMI

Sekmēt strītbola attīstību un popularitāti Gulbenes pilsētā un novadā;

Popularizēt strītbola spēļu aktivitātes, piesaistot skatītājus.


2. SACENSĪBU VADĪBA

Gulbenes pilsētas atklātās sacensības strītbolā organizē Gulbenes pilsētas pārvalde sadarbībā ar Gulbenes sporta centru. Sacensību galvenais tiesnesis Dainis Mikolajs.

Galvenajam tiesnesim jāseko, lai sacensības noritētu saskaņā ar nolikumu, atbilstoši pastāvošajiem strītbola spēles noteikumiem.


3. SACENSĪBU VIETA UN LAIKS

14.jūlijs - Gulbenes sporta centrs, Skolas iela 12A. Reģistrēšanās 11.30,

sacensību sākums 12.00


4. SACENSĪBU DALĪBNIEKI

Spēlētāju sadalījums pa vecuma grupām tiek noteikts pēc dzimšanas gada un dzimuma.

Vīrieši – 2002. gadā dzimušie un vecāki spēlētāji

Jaunieši - 2003. gadā dzimušie un jaunāki spēlētāji

Sacensībās atļauts piedalīties komandām, kuras līdz sacensību sākumam galvenajam tiesnesim ir iesniegušas vārdiskos pieteikumus (pielikumā pieteikuma paraugs).

Sacensībās atļauts piedalīties un veidot jaukta tipa komandas.

Komandā atļauts piedalīties 4 spēlētājiem, kuri ir pieteikti sacensībām un parakstījušies, ka par savu veselības stāvokli spēļu laikā atbild personīgi.

Komanda spēlē vienādās sporta formās.

Komandas sastāvā var būt ne vairāk kā 4 dalībnieki.


5. PIETEIKUMI

Komandas pieteikums līdz 12.jūlijam. pa tālruni - 26682145

Vārdiskais pieteikums jāiesniedz sacensību galvenajam tiesnesim sacensību dienā, līdz plkst. 12.00

Vārdiskajā pieteikumā jānorāda – katra spēlētāja vārds, uzvārds, dzimšanas dati un jābūt

spēlētāja parakstam, kas apliecina, ka spēlētājs pats atbild par savu veselības stāvokli.

Dalībnieki, kuri nav sasnieguši 18 gadu vecumu, drīkst piedalīties tikai ar vecāku parakstītu atļauju. (pielikumā)

Piesakoties sacensībām visi dalībnieki apliecina, ka neiebilst sacensību laikā uzņemto fotogrāfiju izmantošanai sacensību mārketinga un reklāmas aktivitātēm, kā arī sacensību rezultātu publicēšanai ar vārdu un uzvārdu.


6. SACENSĪBU KĀRTĪBA, IZSPĒLES SISTĒMA UN SACENSĪBU NOTEIKUMI

Sacensības notiks pēc pastāvošajiem strītbola spēles noteikumiem. Sacensības notiks vīriešiem, jauniešiem un sievietēm atsevišķi. Izspēles sistēma ir atkarīga no pieteikto komandu skaita.

Dalības maksa -1,00 € (viens euro), no katra pieteiktā spēlētāja (mediķim, kopvērtējuma balvām).

Komandas spēlē līdz 15 punktu uzvarai.

Par izcīnītu uzvaru spēlē komanda saņem 2 punktus, par zaudējumu 1.punktu, par neierašanos uz spēli 0 punktus.

Uzvar komanda ar lielāko punktu summu. Sacensību laikā tiks rīkoti konkursi ar balvām.


7. MEDICĪNISKAIS NODROŠINĀJUMS

Sacensību organizatori nodrošina spēlētāju medicīnisko aprūpi. Ja traumu nav iespējams novērst sacensību vietā tiek izsaukta ātrā medicīniskā palīdzība. Par savu veselības stāvokli atbild pats spēlētājs.


8. TIESNEŠI

Uz sacensībām tiesnešus nozīmē galvenais tiesnesis.


9. APBALVOŠANA

Kopvērtējumā 1.-3. vietu ieguvējas komandas tiek apbalvotas ar kausiem un spēlētāji ar medaļām.

Pēc turnīra tiek apbalvoti arī konkursu labākie spēlētāji ar pārsteiguma balvām.

Sīkāka informācija: Dainis Mikolajs t. 26682145.


2018.gada Gulbenes pilsētas atklātās sacensības strītbolā

VĀRDISKAIS PIETEIKUMS

__________________________________________________________

Nr.

p/k

Vārds Uzvārds

Dzimšanas dati

Paraksts par veselības stāvokli

1.

2.

3.

4.

5.

6.Komandas pārstāvis: __________________
Vecāku atļauja
Es (vecāka vārds, uzvārds)__________________________, ar savu parakstu apliecinu, ka mans bērns (Vārds, Uzvārds)______________________ , (personas kods)________________ drīkst piedalīties 2018.gada __.____________ Gulbenes pilsētas atklātajās sacensībās strītbolā”.

Zinu, ka sacensību laikā var gūt traumas (zilumus, sasitumus, skrambas, sastiepumus u.c.).
Esmu drošs(a), ka mana bērna veselības stāvoklis ļauj viņam startēt šajās sacīkstēs .
Datums: ________________

(paraksts)


Vecāku atļauja


Es (vecāka vārds, uzvārds)__________________________, ar savu parakstu apliecinu, ka mans bērns (Vārds, Uzvārds)______________________ , (personas kods)________________ drīkst piedalīties 2018.gada __.____________ Gulbenes pilsētas atklātajās sacensībās strītbolā”.

Zinu, ka sacensību laikā var gūt traumas (zilumus, sasitumus, skrambas, sastiepumus u.c.).
Esmu drošs(a), ka mana bērna veselības stāvoklis ļauj viņam startēt šajās sacīkstēs .
Datums: ________________

(paraksts)


Vecāku atļauja


Es (vecāka vārds, uzvārds)__________________________, ar savu parakstu apliecinu, ka mans bērns (Vārds, Uzvārds)______________________ , (personas kods)________________ drīkst piedalīties 2018.gada __.____________ Gulbenes pilsētas atklātajās sacensībās strītbolā”.

Zinu, ka sacensību laikā var gūt traumas (zilumus, sasitumus, skrambas, sastiepumus u.c.).
Esmu drošs(a), ka mana bērna veselības stāvoklis ļauj viņam startēt šajās sacīkstēs .
Datums: ________________

(paraksts)

Pievieno komentāru

Sports