Aicina pieteikties "Saulgriežu turnīram mini futbolā 6:6" (nolikums) 1

22.jūnijā 15.00 Gulbenes sporta centra stadionā notiks "Saulgriežu turnīrs mini futbolā 6:6".


Saulgriežu turnīrs mini futbolā 6:6

 NOLIKUMS

1. MĒRĶIS UN UZDEVUMI

1.1. Turnīrs tiek rīkots ar mērķi popularizēt fiziski aktīvu dzīvesveidu un sportisku brīvā laika pavadīšanu Gulbenes novadā;

1.2. Veicināt spēlētāju meistarību un tehnisko sagatavotību;

1.3. Noskaidrot labākās komandas.

2. SACENSĪBU VADĪBA

2.1. Saulgriežu turnīru "Mini futbols'' (turpmāk Turnīrs) organizē Gulbenes novada Sporta pārvalde sadarbībā ar biedrību "1St Place". Sacensību galvenais tiesnesis Jānis Stībelis un Arnis Martusevičs.

2.2. Galvenais tiesnesis ir atbildīgi par spēļu sekmīgu norisi un tiesnešu nozīmēšanu uz spēlēm, kā arī par sacensību norisi saskaņā ar nolikumu, atbilstoši pastāvošajiem mini futbola noteikumiem.

3. SACENSĪBU VIETA UN LAIKS

3.1. Sacensību sākums plkst.15.00. Turnīrs notiek 2020.gada 22.jūnijā.

3.2. Komandu reģistrēšanās sacensību vietā līdz plkst. 14.40.

3.3. Turnīra izspēles kārtība tiek noteikta atkarībā no pieteikto komandu skaita.

3.4. Spēles notiek Gulbenes sporta centra 2 futbola laukumos: Gulbenē, Skolas ielā 12A.

 4. SACENSĪBU DALĪBNIEKI

4.1. Turnīrā var piedalīties jebkura komanda, kas apņemas ievērot un pildīt reglamenta nosacījumus.

4.2. Vienas komandas sastāvā drīkst pieteikt 10(desmit) spēlētājus (t.sk. spēlējošais treneris).

4.3. Spēlētājiem jābūt sasniegušiem 15 gadu vecumu (ne jaunākiem kā 2006.gadā dzimušie).

4.4. Spēlētājam jāizturas pret organizatoriem un reglamentu ar cieņu, kā arī godprātīgi jāsniedz informācija par pieteiktajiem spēlētājiem.

4.5. Spēlētāji ir vienlīdz atbildīgi par savas komandas katra spēlētāja iesniegto informāciju. Piesakoties Turnīram, dalībnieki ar parakstu pieteikumā apstiprina savu personas datu apstrādi balstoties uz fizisko personu datu aizsardzības likuma 7.1. pantu.

4.6. Turnīrā nedrīkst piedalīties Latvijas un citu valstu čempionātu futbola līgu spēlētāji, kuri 2020. gada ietvaros ir pieteikti Latvijas virslīgas, 1.līgas vai LTFA virslīgas čempionātos.

4.7. Organizatori patur tiesības pieņemt galējo lēmumu par komandas vai atsevišķa spēlētāja pielaišanu pie spēlēšanas Turnīrā, ja tiek konstatēta reglamenta neatbilstība vai tā pārkāpums vai kāds cits apstāklis, kas organizatoram liekas aizdomīgs vai nepieņemams.

4.8. Ja Turnīra norises laikā organizators atklāj un konstatē faktu par nepatiesi sniegtu informāciju, no Turnīra tiek diskvalificēta visa komanda, kā arī tiek anulēti visi rezultāti. Komandas spēlētāji zaudē tiesības piedalīties Turnīra citas komandas sastāvā.

4.9. Katrai komandai ir jābūt vienādas krāsas krekliem ar numuriem un kāju sargiem, vārtsarga krekla krāsai jābūt atšķirīgai no laukuma spēlētājiem.

4.10. Sacensībās nedrīkst spēlēt ar futbola apaviem, kuriem ir metāla radzes.

4.11. Spēlētājs Turnīrā drīkst piedalīties tikai vienas komandas sastāvā.

4.12. Turnīrā izmaiņas komandu sastāvā var veikt līdz reģistrācijas brīdim.

4.13. Komanda var atsaukt savu dalību Turnīrā. Šādā gadījumā komandas vietu ieņem pirmā komanda no “gaidīšanas saraksta”.

4.14. Komandas spēlētājiem jāierodas uz Turnīru ar derīgu personu apliecinošu dokumentu (LR pase vai ID karte). Organizatoram ir tiesības prasīt spēlētājam pierādīt savu identitāti.

4.15. Dalībnieki apņemas ievērot Ministru kabineta 9.jūnijā. 2020.gada noteikumus nr. 360 “Epidemioloģiskas drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”.

 5. PIETEIKUMI

5.1.Komandas Turnīram var pieteikties šeit

5.2. Komandas pieteikums ir jāiesniedz elektroniskā veidā ne vēlāk kā līdz 19.jūnijam  uz e-pastu janisstibelis@gmail.com vai norādīto adresi 5.1.punktā.

5.3. Dalības maksa no komandas ir 10.00 EUR.

5.4. Vārdiskajā pieteikumā jānorāda – komandas nosaukums, katra spēlētāja vārds, uzvārds, dzimšanas gads un jābūt spēlētāja parakstam, kas apliecina, ka spēlētājs pats atbild par savu veselības stāvokli.

5.5. Dalībnieks pieteikuma anketā ar parakstu apliecina, ka tam nav iebildumu pret personīgo datu (vārds, uzvārds, dzimšanas gads) un fotogrāfiju publicēšanu interneta vietnēs www.gulbene.lv un www.dzirkstele.lv un sociālajos tīklos, kā arī, ka ievēros Ministru kabineta 9.jūnijā. 2020.gada noteikumus nr. 360 “Epidemioloģiskas drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” noteiktās prasības.

6. SACENSĪBU KĀRTĪBA, IZSPĒLES SISTĒMA UN SACENSĪBU NOTEIKUMI

6.1. Turnīra spēles notiek futbola laukumā:

  • Laukuma izmēri: 22 m x 44m;
  • Vārtu izmēri: 3m x 2m;
  • Spēlētāji laukumā: 6 (ieskaitot vārtsargu), spēle norit formātā 6 pret 6;
  • Tiek spēlētas pēc starptautiskiem 6×6 minifutbola noteikumiem ar dažiem izņēmumiem (kā, piemēram, spēles ilgums).

6.2. Turnīra izspēles kārtība spēļu ilgums sekojošs:

6.2.1. Turnīrā maksimums (16 komandas): 4 (četras) atlases apakšgrupas katrā pa 4 komandām, kuras izspēlē katra ar katru. 2 (divas) labākās no katras apakšgrupas kvalificējas 1/4 finālam, bet 2 (divas) vājākās komandas no katras apakšgrupas izstājas no turpmākās cīņas.

6.2.2. Visu spēļu laiks – 1 x 15 minūtes (spēļu laiks var mainīties atkarībā no pieteikto komandu skaita).

6.3. Katrai komandai Turnīrā ir jāizspēlē visas spēles;

7.Uzvarētāja noteikšana.

7.1. Komandu vietu kārtību nosaka pēc iegūto punktu summas (uzvara- 3 punkti; neizšķirts- 1 punkts; zaudējums- 0 punktu.).

7.2. Ja divām vai vairākām komandām ir vienāda punktu summa, augstāku vietu ieņem komanda, kurai ir labāki radītāji savstarpējās spēlēs (vārtu starpība, gūtie vārti).

7.3. Ja šie rādītāji nenoskaidro vietu kārtību, tad to nosaka pēc rādītājiem visās spēlēs (vārtu starpība, gūtie vārti).

7.4. Ja apakšgrupā 2 (divām) vai vairākām komandām ir vienādi visi savstarpējie rādītāji, komandas izpilda 7 m soda sitienus galīgo vietu noskaidrošanai (katra ar katru).

7.5. Ja komanda neierodas vai nokavē spēles sākumu, tai tiek piešķirts zaudējums ar 0:3. Ja komanda atkārtoti neierodas vai nokavē spēles sākumu, tā tiek izslēgta no tālākās cīņas par vietu Finālā. Spēles rezultāti tiek anulēti.

8.Tiesneši.

8.1. Tiesnešus Turnīrā nozīmē turnīra organizatori. Ir viens galvenais tiesnesis.

8.2. Organizatora nozīmējums ir galīgs un neapstrīdams.

8.3. Jebkurš spēles tiesnešu lēmums spēles laikā ir galīgs un neapstrīdams.

8.4. Komandām nav tiesību vērsties ar pretenzijām un protestiem pret tiesneša darbībām, kā arī spēles laikā apvainot vai aizskart tiesnesi. Gadījumā, ja tas ir noticis, tiesnesim ir tiesības apturēt spēli. Ja aizskaršana vai aizvainojumi turpinās, tiesnesim ir tiesības pārtraukt spēli un piešķirt komandai zaudējumu ar 0:3.

8.5. Turnīra galvenajam tiesnesim ir tiesības nepielaist pie spēles un/vai neļaut turpināt piedalīties Turnīrā komandai vai spēlētājam, ja rodas aizdomas, ka:

8.5.1. spēlētājs ir sagrozījis datus pieteikumā;

8.5.2. spēlētājs uzdodas par citu personu;

8.5.3. spēlētājs vai komanda neievēro Turnīra noteikumus vai reglamentu;

8.5.4. spēlētājs vai komanda veic negodīgas darbības vai atklājas kādi maldinoši apstākļi;

8.5.5. spēlētājs atrodas alkohola vai apreibinošo vielu ietekmē.

 9.Turnīra disciplīna.

9.1. Turnīra spēles norisinās “FAIR PLAY” (Godīgās spēles) gaisotnē.

9.2. Spēlētājs tiek brīdināts par pārkāpumiem ar dzelteno kartiņu. Par 2 (diviem) brīdinājumiem vienā spēlē spēlētājs tiek noraidīts no laukuma.

9.3. Noraidījuma gadījumā komanda līdz spēles beigām spēlē mazākumā.

9.4. Noraidītais spēlētājs var piedalīties nākošā spēlē ja:

9.4.1. Tiek noraidīts par 2 (diviem) brīdinājumiem.

9.4.2. Tiek noraidīts par “acīmredzamas vārtu gūšanas iespējas liegšanu” (pēdējās cerības sodu).

9.4.3. Galvenais tiesnesis piemēro papildus sankcijas par rupjiem pārkāpumiem un/vai nesportisku uzvedību/rīcību.

10.Medicīna

12.1. Katrs spēlētājs ir atbildīgs par savu veselības stāvokli spēles laikā.

12.2. Organizatori uz Turnīru nodrošina mediķi.

12.3. Sīku traumu gadījumos spēlētājiem medicīnisko palīdzību sniedz komandas treneris vai mediķis sporta spēļu vietā, ko nodrošina organizators.

12.4. Nopietnas traumas gadījumos nekavējoties jāizsaudzē medicīniskā palīdzībā.

 11. APBALVOŠANA

11.1. 1.-3. vietu ieguvējas komandas katrā grupā tiek apbalvotas ar medaļām un piemiņas balvām.

12. INFORMĀCIJA

Sīkāka informācija Jānis Stībelis 26528863, janis.stibelis@gulbene.lv, rezultāti un informācija www.gulbene.lv.

Ņemot vērā Ministru kabineta lēmumu par Covid-19, (ar 10.jūniju tiek atcelta ārkārtas situācija Latvijas Republikā) un Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija. noteikumus nr. 360 “Epidemioloģiskas drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” dalībnieki tiek aicināti:

- bez liekas vajadzības nepulcēties lielos ‘bariņos’ turnīra norises vietā,

- mazgāt rokas pēc iespējas biežāk,

- izmantot roku dezinfekcijas līdzekļus.

Būsim atbildīgi pret sevi un apkārtējiem

Pievieno komentāru

Komentāri 1

ha

Tā pat beigās varēs spēlēt kas gribēs, vienalga no kādas līgas.
Un kā citus gadus, tā tiesāšana vispār nav nekāda, kamēr notiek spēle, tiesnesis ir vai nu vispār aizgājis, vai pagriezis galvu un runājas ar kādu, kamēr spēles jātiesā pašiem spēlētājiem.
Ceru, ka šoreiz būs nopietnāka attieksme, lai izdodas!

pirms gada, 2020.06.18 22:58

Sports