Gulbenes pilsētas atklātais "Ziemassvētku kauss alpīnistu- kāpšanas sienā 2018" NOLIKUMS

NOLIKUMS


1. MĒRĶIS UN UZDEVUMI

 • Sekmēt kāpšanas sporta attīstību un popularitāti Gulbenes pilsētā un novadā.


2. SACENSĪBU VADĪBA

 • Sacensības organozē Gulbenes pilsētas pārvalde sadarbībā ar Gulbenes sporta centru.

 • Sacensību galvenais tiesnesis - Ingolfs Lūsis. Galvenais tiesnesis atbild, lai sacensības noritētu saskaņā ar nolikumu, atbilstoši kāpšanas sporta sacensību noteikumiem.


3. SACENSĪBU VIETA UN LAIKS

 • Sacensības notiks 2018.gada 22.decembrī Gulbenes sporta centrā. Sacensību sākums plkst.12.00.

 • Pieteikšanās sacensībām no plkst.11.00-11.45

 • Sacensību dalībnieku iepazīstināšana ar drošības un kāpšanas sienas lietošanas noteikumiem no plkst.11.45- 12.00.

4. SACENSĪBU DALĪBNIEKI

1. grupa

Meitenes ( M-I) (2008.g.dz. un jaunākas) Zēni (Z-I) (2008.g.dz. un jaunāki)


2. grupa

Meitenes ( M-II) (2007.-2004.g.dz.) Zēni (Z-II) (2007.-2004.g.dz.)


3. grupa

Meitenes ( M-III) (2003.- 1999.g.dz.) Zēni (Z-III) (2003.- 1999.g.dz.)


5. PIETEIKUMI

 • Dalībnieku iepriekšēja pieteikšanās līdz 21.12.2018. elektroniskajā pastā sporta.centrs@gulbene.lv, vai pa telefonu 26330649 (Larisa Cīrule).

Pieteikumi un vecāku atļaujas (paraugs pielikumā) iesniedzami sacensību dienā 22.12.2018. līdz plkst. 12.00 Gulbenes sporta centrā.

 • Vārdiskajā pieteikumā jānorāda –vārds, uzvārds, dzimšanas dati un jābūt parakstam, kas apliecina, ka sacensību dalībnieks pats atbild par savu veselības stāvokli.

Dalībnieki, kuri nav sasnieguši 18 gadu vecumu, drīkst piedalīties tikai ar vecāku parakstītu atļauju. (pielikumā)6. SACENSĪBU KĀRTĪBA UN SACENSĪBU NOTEIKUMI

 • Piesakoties sacensībām visi dalībnieki apliecina, ka neiebilst sacensību laikā uzņemto fotogrāfiju izmantošanai sacensību mārketinga un reklāmas aktivitātēm, kā arī sacensību rezultātu publicēšanai ar vārdu un uzvārdu.

 • Sacensības notiks atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas alpīnistu savienības kāpšanas sporta sacensību noteikumiem.

 • Sacensību dalībniekiem jāievēro kāpšanas sienas lietošanas un drošības noteikumi, ar kuriem dalībnieki tiks iepazīstināti pirms sacensību sākuma. Galvenais tiesnesis sacensību laikā ir tiesīgs diskvalificēt dalībnieku, kas neievēro sacensību noteikumus. 

8. APBALVOŠANA


 • Katrā vecuma grupā 1.-3.vietu ieguvēji tiks apbalvoti ar medaļām.

 • Startējošie dalībnieki - zēni un meitenes tiks vērtēti atsevišķi.


Vecāku atļauja


Es (vecāka vārds, uzvārds)__________________________, ar savu parakstu apliecinu, ka mans bērns (Vārds, Uzvārds)______________________ , (personas kods)________________ drīkst piedalīties 2018.gada 22.decembrī Gulbenes pilsētas atklātajā Ziemassvētku kausā alpīnistu- kāpšanas sienā 2018. Zinu, ka sacensību laikā var gūt traumas (zilumus, sasitumus, skrambas, sastiepumus u.c.). Esmu drošs(a), ka mana bērna veselības stāvoklis ļauj viņam startēt šajās sacīkstēs.
Datums: ________________ (paraksts)
Vecāku atļauja


Es (vecāka vārds, uzvārds)__________________________, ar savu parakstu apliecinu, ka mans bērns (Vārds, Uzvārds)______________________ , (personas kods)________________ drīkst piedalīties 2018.gada 22.decembrī Gulbenes pilsētas atklātajā Ziemassvētku kausā alpīnistu- kāpšanas sienā 2018. Zinu, ka sacensību laikā var gūt traumas (zilumus, sasitumus, skrambas, sastiepumus u.c.). Esmu drošs(a), ka mana bērna veselības stāvoklis ļauj viņam startēt šajās sacīkstēs.
Datums: ________________ (paraksts)
Vecāku atļauja


Es (vecāka vārds, uzvārds)__________________________, ar savu parakstu apliecinu, ka mans bērns (Vārds, Uzvārds)______________________ , (personas kods)________________ drīkst piedalīties 2018.gada 22.decembrī Gulbenes pilsētas atklātajā Ziemassvētku kausā alpīnistu- kāpšanas sienā 2018. Zinu, ka sacensību laikā var gūt traumas (zilumus, sasitumus, skrambas, sastiepumus u.c.). Esmu drošs(a), ka mana bērna veselības stāvoklis ļauj viņam startēt šajās sacīkstēs.
Datums: ________________ (paraksts)

Pievieno komentāru

Sports