„Gulbenes Power Games 2016” NOLIKUMS un sacensību vingrinājumi 1

Sacensību mērķis un uzdevumi:

1.Veicināt veselīga dzīvesveida izplatību, aktīvu brīvā laika pavadīšanu.

2. Noskaidrot vispusīgāk sagatavotos sportistus.

3. Sacensības “Gulbenes Power Games 2016” ir izteiktas spēka, izturības un ātruma sacensības, kas ietver vingrinājumus ar dalībnieka personīgo svaru un pielikto svaru.

Sacensību vieta un laiks:

1. Sacensības notiks 2016. gada 01.oktobrī Skolas iela 12A, Gulbene, Gulbenes Sporta centra teritorijā.

2. 0900 – 1000 dalībnieku reģistrēšanās.

3. 1010– 1050 dalībnieku instruktāža par sacensību norisi, vingrinājumu izpildi un iekšējās kārtības noteikumiem sacensību norises teritorijā.

4. 1100 – sacensību sākums.

Sacensību vadība:

1. Sacensības organizē biedrība ”Gulbenes K.S.P.” Sporta klubs un biedrība „Gulces Gēns”.

2. Sacensību galvenais tiesnesis Aigars Cīrulis.

3. Sacensību sekretāre Larisa Cīrule.

4. Sacensību direktors Jānis Ginevičs

Sacensību noteikumi:

1. Sacensības sastāv no 3 atsevišķiem posmiem (vingrinājumu kompleksiem) visiem dalībniekiem un fināla, kurā piedalās 4 labākie dalībnieki, kas tiek noskaidroti, ņemot vērā uzrādītos rezultātus pēc pirmajiem 3 posmiem.

2. *Vingrinājumu apraksts pieejams atsevišķā pielikumā.

3. Sacensību tiesneši veic katra dalībnieka vingrinājuma izpildīšanas reižu uzskaitīšanu katra posma ietvaros. Dalībniekam tiek dota atļauja uzsākt nākamo vingrinājumu tikai pēc iepriekšējā vingrinājuma precīzas un attiecīgā skaita reižu izpildīšanas. Dalībnieki drīkst veikt neierobežota skaita apstāšanās vingrinājumu izpildes laikā.

4. Ja dalībnieks neveic katra posma pilnu distanci noteikā laikā, tad kā rezultāts tiek vērtēts izpildīto atkārtojumu skaits posma ietvaros. Neveicot kādu no posmiem pilnībā, dalībnieks nezaudē tiesības startēt nākamajā posmā.

5. Dalībnieks tiek diskvalificēts, ja:

5.1. Apzināti kavē sāncensi izpildīt sacensību elementus un saņem vairāk kā 2 tiesnešu aizrādījumus.

5.2. Agresīvi reaģē uz tiesnešu pieņemtiem lēmumiem par vingrinājumu izpildes pareizību, kā arī fiziski un morāli aizskar tiesnesi.

Vērtēšana:

1. Katrs vingrinājums tiks veikts uz laika, katra dalībnieka laiks tiek fiksēts un attiecīgi piešķirtie punkti par uzrādīto rezultātu. Pirmajam labākajam sešiniekam, kas uzrādīja ātrāko laiku, tiek piešķirti punkti – pirmajam 6 punkti, otrajam 5 punkti , trešajam 4 punkti, ceturtajam 3 punkti, piektajam 2 punkti un sestajam 1 punkts, pārējie dalībnieki paliek bez punktiem. Beigās, pēc pirmajiem 3
posmiem, visi punkti tiek summēti un vietas tiek sadalītas pēc labāk uzrādīto puktu kopsummas, lai noskaidrotu 4 finālistus.

2. Ja diviem dalībniekiem ir vienāds punktu skaits, augstāku vietu iegūst tas, kuram ir labāks rezultāts atsevišķos posmos (piemēram, 1.vieta, 2.vieta, 4.vieta un 5.vieta, ir labāks rezultāts nekā 1.vieta, 3.vieta, 4.vieta 4. vieta). Ja arī šis papildrādītājs diviem dalībniekiem ir vienāds, augstāku vietu iegūst tas dalībnieks, kurš ir uzrādījis labāku rezultātu 3 posmā.

3. Finālā piedalās 4 labākie dalībnieki, kuri uzrādīja labāko rezultātu pēc pirmajiem 3 posmiem. Finālā tiek ņemts vērā tikai fināla rezultāts un vietas tiek sadalītas ņemot vērā kā dalībnieki ir finišējuši pēc kārtas (pirmo 3 posmu rezultāti netiek ņemti vērā).

Sacensību dalībnieki:

Sacensībās piedalās visi oficiāli pieteikušies Latvijas Republikas sportisti (no 18 gadi un vecāki).

Apbalvošana:

Tiks apbalvoti 4 labākie sportisti, ņemot vērā finālā uzrādītos rezultātus.

1. Pirmā vieta saņem 50 Euro, 1. vietas kausu un atbalstītāja dāvana;

2. Otrā vieta saņem 30 Euro, 2. vietas kausu un atbalstītāja dāvana;

3. Trešā vieta saņem 20 Euro, 3. vieta kausu un atbalstītāja dāvana;

4. Ceturtā vieta saņem pārsteiguma balvu.

Pieteikšanās sacensībām un dalības maksa:

Dalībnieki pieteikšanos sacensībām var veikt gan telefoniski (zvanot uz mob.tel. +37126181928), gan rakstot uz e-pastu janis.ginevics@gmail.com, gan piesakoties tieši klātienē sacensību dienā 01.10.2016 līdz plkst. 10:00 (reģīstrēšanās laikā), bet oficiālā reģistrēšanās dalībniekiem notiks tikai sacensību dienā 01.10.2016 no plkst. 09:00 – 10:00.

Dalības maksas nav.

Sacensību vingrinājumi
1. Vingrinājumu komplekss: 5+10+5

Dalībniekam ir jāveic apļa treniņa vingrinājumu komplekss - 5 apļi bez apstājas, kas sastāv no:

1) 5 reizēm vilkme ar 50 kg smagu stieni;

2) 10 reizēm pumpēties;

3) 5 reizēm pievilkties;

4) Laiks tiek fiksēts veicot visus apļus pēdējā vingrinājumā.

Maksimālais atvēlētais laiks vingrinājuma kompleksa izpildei 15 min., ja nepaspēj izdarīt norādītā laikā, tiek fiksēts izpildīto vingrinājumu skaits.

2. Vingrinājumu komplekss: Spēka stafete

Dalībniekiem ir jāveic stafete uz laika, kas sastāv no 4 etapiem:

1) Sāk ar riepas velšanu 10 m (turp un atpakaļ) ;

2) Nesīs katrā rokā pa 30 kg kartupeļu maisu 10 m (turp un atpakaļ);

3) Kartupeļu maisu celšana pāri paaugstinājumam 6 reizes – maisi 30 kg ( ceļ pāri latiņai);

4) Riepas vilkšana ejot ar virvi 10m (turp un atpakaļ);

5) Laiks tiek fiksēts, kad dalībnieks pārvelk riepu pāri noteiktajai līnijai.

Maksimālais atvēlētais laiks vingrinājuma kompleksa izpildei 15 min., ja nepaspēj izdarīt norādītā laikā, tiek fiksēts izpildīto vingrinājumu skaits.

3. Vingrinājumu komplekss: 100m x 3 sprints

Dalībniekam ir 3 reizes jāpārnes 100m 30 kg kartupeļu maiss pa stadiona skrejceļu:

1) Dalībniekam sākuma ir jāveic 15 pietupieni ar 30 kg kartupeļu maisu uz pleca pilnā amplitūdā;

2) Tad jāpārnes viņš 100 m attālumā, atstājot maisu galapunktā;

3) Veicot pirmos 100 m dalībnieks atgriežas uz starta pozīciju un atkārto atkal šo procesu 2 reizes;

4) Laiks tiek fiksēts, kad dalībnieks veicot pēdējos 100 m ar kartupeļu maisu, atstājot maisu galapunktā, atskrien atpakaļ uz startu.
Maksimālais atvēlētais laiks vingrinājuma kompleksa izpildei 10 min., ja nepaspēj izdarīt norādītā laikā, tiek fiksēts izpildīto vingrinājumu skaits.

4. Vingrinājumu komplekss – FINĀLS: (Veic labākie 4 dalībnieki, ņemot vērā pirmo 3 posmu rezultātus)

900 m maratons

Dalībniekam ir jāveic 900 m skrējiens, noskrienot katrus 300 m šķēpmešanas sektorā ir jāizdara 3 vingrinājumu komplekss –

1) 10 palēcieni uz paaugstinājuma;

2) 30 presītes;

3) 20 reizes celt 15 kg svara ripas pilnā amplitūdā no zemes (paceļ ripu sākumā, ka vilkmē līdz viduklim, tad saliecot rokas (bicepss) paceļ līdz zodam un tad izmantojot plecus paceļ ripu iztaisnojot rokas taisni līdz galvai, atpakaļgaitā nolaiž svaru atkal līdz zemei un veic visu atkārtoti).

Starts tiek dots visiem 4 dalībniekiem šķēpmešanas sektorā vienlaikus, kur jāveic vingrinājumu komplekss, pēc kā seko 300 m skrējiens apkārt stadiona aplim, atgriežoties atkal šķēpmešanas sektorā, kur veic atkārtoti to pašu vingrinājumu kompleksu, pēc kā seko atkal 300 m skrējiens un pēdējais piegājiens tam pašam vingrinājumu kompleksam šķēpmešanas sektorā un 300 m skrējiens līdz finišam.

Vietas tiek sadalītas ņemot vēra, kā dalībnieki finišē, veicot visu distanci un uzdevumus.

Laika limita nav.

Pievieno komentāru

Komentāri 1

Sports