NOLIKUMS Gulbenes novada 2014.gada atklātā basketbola čempionāta vīriešu un sieviešu komandām 2

Gulbenes novada 2014. gada atklātais basketbola čempionāts vīriešu un sieviešu komandām nolikums

1. MĒRĶIS UN UZDEVUMI

1.1. Mērķis- sekmēt basketbola attīstību un popularitāti Gulbenes novadā.

1.2. Uzdevumi:

            Noskaidrot Gulbenes novada atklātā basketbola čempionāta 2014. gada sezonas labākās komandas sievietēm un vīriešiem.

            Popularizēt basketbolu Gulbenes novada iedzīvotāju vidū.

            Sekmēt čempionāta dalībnieku meistarības izaugsmi, piesaistot kaimiņu novadu komandas.

2. LAIKS UN VIETA

Čempionāta sākums 2014. gada 29.-30. martā Gulbenes sporta centrā. Spēles notiks pēc apstiprināta spēļu kalendāra.

3. VADĪBA

3.1. Gulbenes novada dome nodrošina sacensību dalībnieku apbalvošanu un telpas sacensību norisei. Organizatoriskos izdevumus Gulbenes novada dome, pamatojoties uz sadarbības līgumu, ieskaita Sporta klubam „Malēnija” Reģ. Nr.40008200852, konts AS SEB banka, LV45UNLA0050019896778, kods UNLALV2X.

3.2. Sporta klubs „Malēnija” sadarbībā ar Gulbenes sporta centru veic sacensību organizāciju un nodrošina to norisi. Sacensību galvenais tiesnesis Dainis Mikolajs, galvenā sekretāre Vija Kalniņa.

3.3. Čempionāta galvenais tiesnesis atbild, lai sacensības noritētu saskaņā ar nolikumu, atbilstoši starptautiskajiem basketbola spēles noteikumiem.

3.4. Sacensību tiesāšanu un sekretariāta darbu veic uz konkrētām spēlēm galvenā tiesneša nozīmētie tiesneši.

4. DALĪBNIEKI

        Čempionātā atļauts piedalīties Gulbenes novada vīriešu un sieviešu komandām, kuras līdz čempionāta sākumam (komandas pirmajai spēlei) galvenajam tiesnesim ir iesniegušas vārdiskos pieteikumus (pielikumā pieteikuma paraugs).

        Komandu sastāvā drīkst spēlēt Gulbenes novada iedzīvotāji, strādājošie, Gulbenes novada skolu skolēni, kā arī studenti, kuru vecāki dzīvo Gulbenes novadā.

        Čempionātā piedalās uzaicinātās komandas no citiem novadiem.

        Komandā iekļaujami dalībnieki, kuri dzimuši ne agrāk kā 1998.gadā. Jaunākiem dalībniekiem atļauts piedalīties ar vecāku rakstisku atļauju.

        Komandā drīkst startēt licencētie LBL I un II divīzijas spēlētāji, kuru deklarētā dzīves vieta ir Gulbenes novadā.

        Dalībai čempionātā komandas sastāvā drīkst pieteikt 12 spēlētājus.

        Čempionāta laikā spēlētājiem komandas mainīt aizliegts.

        Spēlēs atļauts piedalīties 12 spēlētājiem, kuri ir pieteikti dalībai čempionātā un parakstījušies, ka par savu veselības stāvokli spēļu laikā atbild personīgi.

        Komanda spēlē vienādās sporta formās ar skaidri saredzamiem spēlētāju numuriem priekšpusē un aizmugurē. Par šī punkta neievērošanu komanda var netikt pielaista pie spēles un tai piešķir zaudējumu.

5. SACENSĪBU NORISE

        Atkarībā no pieteikto komandu skaita, tiks noteikta spēļu sistēma un kārtība.

        Atkarībā no pieteikto komandu skaita (vismaz 8 komandas) un ņemot vērā iepriekšējās sezonas rezultātus, komandas var tikt sadalītas apakšgrupās. Pēc apakšgrupu spēlēm, atkarībā no izcīnītās vietas, komandas var tikt sadalītas I un II līgā. Play off izspēles kārtība tiks noteikta pēc pieteikto komandu skaita.

        Spēļu ilgums vīriešu komandām 4 x 10 minūtes - ar pārtraukumu (5 min) pēc 2 ceturtdaļas. Sieviešu komandām spēles ilgums 4 x 7 minūtes ar pārtraukumu ( 5 min) pēc 2 ceturtdaļas.

6. ĪPAŠIE NOSACĪJUMI

6.1. Spēles notiek ar organizatoru bumbām.

6.2. Atkārtotas tehniskās piezīmes un diskvalificējošās piezīmes gadījumā spēlētājs tiek sodīts ar divu nākamo spēļu izlaišanu. Īpaši rupju pārkāpumu gadījumā dalībnieks var tikt diskvalificēts līdz čempionāta beigām.

6.3. Protests iesniedzams rakstiski galvenajam tiesnesim 1 stundas laikā pēc spēles beigu signāla. Protestu izskata čempionāta žūrija, kuru vada galvenais tiesnesis, un tās sastāvā ietilpst ne mazāk kā 3 pārstāvji no čempionātam pieteiktajām komandām.

6.4. Spēļu kalendārā izmaiņas netiks pieļautas. Ja kādu no komandām neapmierina paredzētās spēles laiks, tā vienojas ar galveno tiesnesi un pretinieka komandas pārstāvi vismaz trīs dienas pirms attiecīgās spēles un izspēlē citā laikā.

6.5. Par uzvarētu spēli komanda saņem 2 punktus, par zaudētu spēli – 1 punktu, bet neierašanās gadījumā 0 punkti.

6.6. Ja divām vai vairākām komandām ir vienāds punktu skaits, vietas attiecīgi nosaka:

6.6.1. pēc savstarpējo spēļu rezultāta,

6.6.2. pēc iegūto un zaudēto grozu starpības savstarpējās spēlēs,

6.6.3. pēc iegūto un zaudēto grozu starpības visās spēlēs.

6.7. Par neierašanos uz spēli komanda tiek sodīta ar naudas sodu 20,- EUR, iemaksājot Gulbenes novada domes kontā Nr.LV03UNLA0050014339919, kods UNLALV2X, AS SEB banka.

Atkārtotas neierašanās gadījumā komanda no čempionāta tiek izslēgta.

6.8. Visi nolikumā neizskatītie gadījumi tiek traktēti pēc pastāvošajiem FIBA noteikumiem.

6.9. Nolikumā neatrunātas un atsevišķu gadījumu neparedzētas situācijas tiek risinātas tieši sacensību laikā, pieņemot konkrētus lēmumus, t.sk. komandas sods par attiecīgās komandas līdzjutēju vai spēlētāju neētisku uzvešanos u.c.līdzīgu situāciju pārkāpumi.
Gulbenes novada komandām basketbola čempionātā dalības maksa nav paredzēta. Uzaicinātajām viesu komandām dalības maksa čempionātā ir 70,- EUR. Dalības maksa jāsamaksā līdz 2014.gada 4.aprīlim, ja tas netiek izdarīts paredzētajā laikā, tad papildus jāmaksā 10,- EUR. Dalības maksa jāieskaita Gulbenes novada domes kontā Nr.LV03UNLA0050014339919, kods UNLALV2X, AS SEB banka.
7. PIETEIKUMI

Iepriekšējie komandu pieteikumi jāiesniedz līdz 2014.gada 10.martam Gulbenes sporta centrā, t./f.64471296, e-pasts: dace.anca@gulbene.lv

Komandas vārdiskie pieteikumi un LBL I, LBL 2 divīzijas spēlētāju atļaujas jāiesniedz līdz komandas pirmajai spēlei. Konkrētajai spēlei komandas pārstāvis spēlētājus spēles protokolā ieraksta ne vēlāk kā 15 minūtes pirms spēles sākuma.

Pārstāvju sanāksme notiks 25.02.2014. plkst. 17.00 Gulbenes sporta centrā. Komandas pārstāvja neierašanās gadījumā pretenzijas un iebildumi par čempionāta norisi netiek pieņemti.

8. APBALVOŠANA

Čempionāta I - III vietu ieguvējas komandas sievietēm un vīriešiem saņems kausus un spēlētāji tiks apbalvoti ar medaļām.

9. INFORMĀCIJA

Informācija: Dace 29295359, Ziedonis 26470022, Dainis 26682145, Vija 29172452. Informācija – mājas lapā www.gulbene.lv , Gulbenes sporta centrā pie informatīvā stenda un laikrakstā “Dzirkstele” www.dzirkstele.lv

Pievieno komentāru

Komentāri 2

as

Uzzvani, varbuut var veel

pirms 6 gadiem, 2014.03.08 17:43

Sports