Aicina saņemt “Latvenergo” dāvanu karti

Gulbenes novada sociālajā dienestā, kā arī pie sociālajiem darbiniekiem pagastu pārvaldēs sociāli mazaizsargātās ģimenes ar bērniem var saņemt "Latvenergo" dāvanu kartes "Elektrības norēķinu karte - 53,70 lati". Tās dos iespēju noteiktām mērķa grupām samaksāt par patērēto elektroenerģiju 53,70 latu apmērā pēc pamata tarifa.

"Akcija turpināsies līdz 2013.gada 31.martam. Tās laikā varēs saņemt tikai vienu elektrības norēķinu karti 53,70 latu vērtībā. Dāvanu karti varēs saņemt arī tad, ja elektroenerģijas piegādes līgums nav slēgts tieši ar kartes saņēmēju, bet ģimene ar bērniem elektroenerģiju lieto citas privātpersonas vai apsaimniekotāja noslēgta līguma adresē," norāda Gulbenes novada domes Sociālās un veselības nodaļas vecākais konsultants Artis Stuburs.  

Dāvanu kartes var saņemt trūcīgās ģimenes ar bērniem, kur ienākumi nepārsniedz 90 latus uz vienu ģimenes locekli, izņemot, ja tās iepriekšējā akcijā "Dāvanu karte 500 kWh" jau ir saņēmušas divas kartes. Pēc dāvanu kartes jādodas arī ģimenēm, kurās ir bērni invalīdi, kurās ir audžubērni un aizbildniecībā ņemti bērni, kā arī daudzbērnu ģimenēm ar trīs un vairāk bērniem, ja tās nav saņēmušas "Latvenergo" atbalstu 2400 kWh kompensācijai.

 

"Kartes saņēmējiem līdzi jābūt personu apliecinošam dokumentam, kā arī jāzina elektroenerģijas piegādes līguma numurs. Atbalsta saņēmējs sociālajam darbiniekam, kurš izsniedz kartes, uzrāda arī tos dokumentus, kas apliecina , ka ģimenei ir piešķirts trūcīgās ģimenes statuss. Ģimene ar bērnu invalīdu uzrāda apliecību, kas apliecina bērnam piešķirto invaliditāti, ģimene ar audžubērniem un aizbildniecībā esošiem bērniem uzrāda Bāriņtiesas lēmumu un bērnu dzimšanas apliecības, bet daudzbērnu ģimene uzrāda nepilngadīgo bērnu dzimšanas apliecības," skaidro A.Stuburs.

 

Valsts akciju sabiedrība "Latvenergo" sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību ir uzsākusi sociālā atbalsta kampaņas otro posmu, izsniedzot dāvanu kartes, lai tādējādi palīdzētu sociāli mazaizsargātām ģimenēm ar bērniem.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas