Ieinteresē Garantiju aģentūras piedāvājums

Divi desmiti apmeklētāju šodien bija Gulbenes rajona padomē organizētajā seminārā par valsts finanšu atbalsta instrumentiem uzņēmējiem. Kāda apmeklētāja "Dzirkstelei" pauda, ka viņu visvairāk interesē solītā tikšanās ar Latvijas Garantiju aģentūras pārstāvjiem, kas gan bija ieplānota tikai semināra beigās.

Apmeklētāji klausījās Ekonomikas ministrijas, Latvijas Hipotēku un zemes bankas, Latvijas Garantijas fonda, kā arī Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras pārstāvju sniegtajā informācijā un kautrējās jautāt. Taču speciālisti solīja sniegt atbildes arī uz elektroniski saņemtajiem jautājumiem pēc semināra.

 

Semināra sākumā Gulbenes rajona padomes priekšsēdētāja vietnieks Māris Raģelis izteica cerību, lai atbalsta programmu līdzekļi "nebūtu tikai uz papīra, bet patiešām ieplūstu mūsu uzņēmumos un zemnieku saimniecībās". Esot palikušas mieles pēc kādreiz Zemkopības ministrijas izsludinātā atbalsta uzņēmējdarbības attīstībai laukos, neparedzot valūtas kursa maiņu. Līdz ar to plānotās peļņas nebija.

 

Latvijas Garantiju aģentūra ar 1. aprīli atsākusi garantiju izsniegšanu, jo ar šo datumu stājās spēkā Ministru kabineta noteikumi par garantijām komersantu konkurētspējas uzlabošanai, kas nosaka atbalsta piešķiršanas nosacījumus garantiju veidā komersantu konkurētspējas uzlabošanai.

 

Latvijas Garantiju aģentūras projektu vadītājs Kaspars Timofejevs semināra dalībniekus informēja, ka jau saņemti pirmie projektu pieteikumi.

 

"Šobrīd akceptēti ir divi projekti. Viens no tiem ir saistīts ar autoservisa pakalpojumiem, otrs - ar bezvadu interneta ieviešanu. Pieteikumi ir no loģistikas uzņēmumiem, sadzīves pakalpojumu sniedzējiem. Iepriekšējā periodā atbalstīti tika sabiedriskās ēdināšanas, kokapstrādes, informācijas tehnoloģiju uzņēmumi. Jebkurā gadījumā ierobežojumi garantijas sniegšanai ir saistīti tikai ar Eiropas Komisijas regulās noteiktajiem vispārējiem ierobežojumiem. Ja banka akceptē projektu, tad nav problēmu Garantiju aģentūrā. Līguma ietvaros visu operatīvi izskatām," saka K.Timofejevs.

 

Garantiju segums šobrīd ir aģentūras kapitāls - 17 miljoni latu, un iespējamais tā palielinājums - 20 miljoni latu. Plānotais valsts galvojums pār komersanta saistībām ir 100 miljoni latu. Programmas darbības termiņš - līdz 2010.gada beigām. K.Timofejevs uzsvēra, ka aizdevuma līguma apturēšanas gadījumā tiek izmaksāta kompensācija, tomēr tā neatbrīvo uzņēmēju no kredīta nemaksāšanas sekām. Garantijām ir limiti. Maksimālā summa ir trīs miljoni eiro, bet ne vairāk kā 80 procenti no kredīta pamatsummas.

 

Garantijas mērķis ir nodrošināt komersantam saņemt kredītresursus komercdarbības veikšanai situācijās, kad komersanta rīcībā esošais nodrošinājums nav pietiekošs kredītresursu piesaistei nepieciešamā apjomā.

 

Garantijas ir aģentūras uzņemtās saistības kompensēt komercbankai komersanta neatmaksāto finansējuma pamatsummu garantijas apmērā, iestājoties garantijas gadījumam. Par garantijas gadījumu tiek uzskatīta tādu apstākļu iestāšanās garantijas termiņa laikā, kas komercbankai rada tiesības atprasīt finansējuma pamatsummas samaksu no komersanta saskaņā ar finanšu pakalpojuma līgumu un komercbanka ir pieprasījis finansējuma pamatsummas parāda samaksu, bet tā nav veikta finanšu pakalpojuma līguma noteiktajā termiņā.
 
Izsniegšanas un valsta atbalsta piešķiršanas un uzskaites nosacījumus regulē Ministru kabineta noteikumi par garantijām komersantu konkurētspējas uzlabošanai. Garantijas sniedz par šādiem finanšu pakalpojumiem: aizdevumi investīcijām; apgrozāmo līdzekļu aizdevumi; finanšu līzings; vietējais faktorings (kurā parādnieki ir Latvijā reģistrēti komersanti un klients (komersants) saskaņā ar noslēgto faktoringa līgumu atbild faktoram (komercbanka vai tās meitas sabiedrība) par nodotā vai nododamā prasījuma drošību).


Garantijas netiek piešķirtas par esošām saistībām, izņemot gadījumus, kad garantija tiek piesaistīta aizdevumiem, investīcijām vai finanšu līzingam ar nosacījumu, ka pamatsummas atmaksa ir atlikta vismaz uz gadu, bet ne vairāk kā uz diviem gadiem.


Garantijas, kas piesaistītas aizdevumiem investīcijām un finanšu līzingam, maksimālais termiņš ir desmit gadi, apgrozāmo līdzekļu aizdevumiem un vietējam faktoringam maksimālais termiņš ir trīs gadi. Garantijas var saņemt Latvijas Republikā reģistrēti komersanti.

SIA „Latvijas Garantiju aģentūra" ir valsts kapitālsabiedrība, kuras valsts kapitāla daļu turētājs ir Ekonomikas ministrija.

 

Kopš 2003.gada aģentūra īsteno tos tautsaimniecības politikā definētos uzdevumus komersantu atbalsta sektorā, kuri palīdz uzņēmējiem piesaistīt jaunas investīcijas savas darbības paplašināšanai. Aģentūra nodrošina mehānismu, kā komersanti var saņemt reālu finanšu atbalstu inovatīvu biznesa ideju realizācijai, saņemot garantiju kredīta vai līzinga saņemšanai Latvijas komercbankās.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas