Iesniegumu par laulības noslēgšanu būs iespējams iesniegt arī elektroniski

Ceturtdien, 1. martā, Saeima 3. lasījumā atbalstīja Tieslietu ministrijas izstrādāto likumprojektu, kas paredz iespēju pilngadīgiem Latvijas pilsoņiem un pilngadīgiem Latvijas nepilsoņiem laulības noslēgšanas iesniegumu dzimtsarakstu nodaļās iesniegt arī elektroniski. Likumprojekta mērķis ir atvieglot un vienkāršot iesniegumu iesniegšanas kārtību, kā arī veicināt ātrāku un ērtāku saziņu starp dzimtsarakstu nodaļu un privātpersonu.

Laulības noslēgšanas iesniegumu, kurš parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, varēs nosūtīt uz dzimtsarakstu nodaļas, kurā vēlas noslēgt laulību, elektronisko adresi. Tādējādi personām būs iespēja iesniegumu iesniegt uzreiz izvēlētajā dzimtsarakstu nodaļā.

Noteiktais regulējums atvieglos iesnieguma iesniegšanas kārtību personām, kuras nevar ierasties dzimtsarakstu nodaļā klātienē (piemēram, persona dzīvo un strādā ārvalstīs, dzimtsarakstu nodaļas noteiktā darba laika dēļ, personas darba specifikas dēļ). Līdz ar to iesniegumu personas varēs iesniegt jebkurā izdevīgā laikā.

Turpmāk noteiktais regulējums attieksies tikai uz pilngadīgiem Latvijas pilsoņiem un pilngadīgiem Latvijas nepilsoņiem, par kuriem ziņas ir iekļautas Iedzīvotāju reģistrā. Papildu dokumenti nebūs jāiesniedz ar nosacījumu, ja Iedzīvotāju reģistrā un iesniegumā norādītā informācija sakrīt. Ja ziņas iesniegumā nesakritīs ar ziņām Iedzīvotāju reģistrā, personām būs jāvēršas dzimtsarakstu nodaļā un personīgi jāuzrāda pretrunu izskaidrošanai nepieciešamie dokumenti.

Projektā ietvertais regulējums neattieksies uz:

1) ārzemniekiem, jo ārvalsts pilsonim, kurš vēlas noslēgt laulību dzimtsarakstu nodaļā Latvijā, iesniedzami papildu dokumenti, kuru saturs, autentiskums pārbaudāms tikai klātienē, uzrādot dokumentu oriģinālus;

2) nepilngadīgām personām, jo papildus iesniegumam par laulības noslēgšanu ir nepieciešams iesniegt vecāku, aizbildņu vai bāriņtiesas rakstveida atļauju;

3) personām, kuras atrodas ieslodzījuma vietā, jo laulības reģistrācijai ieslodzījuma vietās ir noteikta sevišķā kārtība.

Lai arī projektā noteiktais regulējums atvieglos laulības iesnieguma iesniegšanu elektroniski, nepieciešamības gadījumā vienu reizi pirms noteiktās laulības reģistrācijas dienas būs personīgi jāierodas dzimtsarakstu nodaļā, lai pārrunātu laulības ceremonijas kārtību, apskatītu dzimtsarakstu nodaļas telpas utt.

Plānots, ka izmaiņas stāties spēkā 2018. gada 1. jūnijā.


Papildu informācija:

2017. gada 25. jūlijā, Ministru kabinets atbalstīja Tieslietu ministrijas informatīvo ziņojumu, kurā tika izvērtēta iespēja laulības noslēgšanas iesniegumu dzimtsarakstu nodaļās iesniegt arī elektroniski. Atbilstoši informatīvajā ziņojumā noteiktajam Tieslietu ministrija izstrādāja likumprojektu, kas paredz iesniegumu par laulības noslēgšanu iesniegt arī elektroniski.

Iespēja iesniegumu par laulības noslēgšanu iesniegt arī elektroniski darbojas dažādās Eiropas valstīs, piemēram, Nīderlandē un Portugālē. Latvija būs pirmā no Baltijas valstīm, kas ieviesīs šādu regulējumu.

Šobrīd normatīvajos aktos, kas regulē laulības noslēgšanas kārtību, nav paredzēta iespēja iesniegumu par laulības noslēgšanu iesniegt elektroniski, proti, personas, kuras vēlas noslēgt laulību, personīgi (klātesot) iesniedz dzimtsarakstu iestādei noteikta parauga abu parakstītu kopīgu iesniegumu.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas