Inkubators būs arī Gulbenē

Gulbenes pilsētas domē otrdien nobalsoja par Valmieras biznesa un inovāciju inkubatora filiāles izveidi Gulbenē. Deputāti arī lēma par līguma parakstīšanu ar SIA "RVJ" par inkubatora darbības nodrošināšanu Gulbenē, paredzot pašvaldībai pienākumu nokārtot telpu nomu biznesa inkubatora vajadzībām ilgtermiņā - līdz 2013.gada beigām. Telpas Gulbenē jāsarūpē jau līdz 1.martam.

Deputāti tikās ar SIA "RVJ" valdes priekšsēdētāju Pēteri Druķi, kas informēja par iecerēto sadarbību.

"Biznesa inkubators ir kā komersants ar savu biznesa plānu," sacīja P.Druķis.


Plā­nots, ka lai­kā no 2009. līdz 2013.ga­dam fi­nan­šu ap­joms, uz kā­du va­rē­tu pre­ten­dēt inkubatora klien­ti Valmierā un Gulbenē, pār­sniegs 2 mil­jo­nus la­tu.


Turp­mā­kais fi­nan­sē­jums starp Val­mie­ru un Gul­be­ni va­rē­tu da­lī­ties kā 70 un 30 procenti. Ko­pē­jais in­ku­bē­ja­mo jau­no uz­ņē­mu­mu skaits Vid­ze­mē va­rē­tu sa­sniegt 50, kā pri­o­ri­tā­rās no­za­res pa­re­dzot in­for­mā­ci­ju teh­no­lo­ģi­jas, tā sau­ca­mo ār­pa­kal­po­ju­mu snieg­ša­nu jau eso­ša­jiem re­ģi­o­na uz­ņē­mu­miem, kā arī uz­ņē­mēj­dar­bī­bu ra­do­ša­jās in­dus­tri­jās. Nozares, ko inkubators neatbalstīs, ir lauksaimniecības produkcijas ražošana, transporta, tirdzniecības joma, alkohola un tabakas izstrādājumu ražošana, azartspēļu bizness.


Biznesa inkubators Valmierā savu darbību sāka 2007.gada nogalē Ekonomikas ministrijas Inovācijas centru un biznesa inkubatoru attīstības programmā ar mērķi sekmēt jaunu inovatīvu uzņēmumu veidošanos un attīstību, nodrošinot ar telpām, infrastruktūras pakalpojumiem un konsultācijām uzņēmējdarbības pamatjautājumos. Jau pa­rak­stī­ti sa­dar­bī­bas lī­gu­mi ar 15 jau­na­jiem uz­ņē­mu­miem, vēl viens lī­gums ir sa­ga­ta­vo­ša­nas sta­di­jā.


Pašlaik Valmieras inkubatorā darbojas 18 uzņēmumi, kas veiksmīgi attīsta savu darbību dizaina, interneta pieslēguma un bezvada interneta pārklājuma nodrošināšanas, ventilēšanas un kondicionēšanas sistēmas, darba aizsardzības pakalpojumu, mēbeļu dizaina un ražošanas, rūpnieciskās automatizācijas jomā.  

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas