Izmaiņas sociālajā jomā no 2010.gada 1.janvāra 1

Īstenojot valsts sociālo politiku darba, sociālās aizsardzības, bērnu tiesību aizsardzības, bērnu un ģimenes tiesību, kā arī personu ar invaliditāti vienlīdzīgu iespēju un dzimumu līdztiesības jomā, Labklājības ministrija (LM) informē par vairākām būtiskām izmaiņām, kas stājas spēkā no nākamā gada 1.janvāra.

No 2010.gada 1.janvāra:

* noteikti izmaksu griesti sociālās apdrošināšanas pabalstiem

uz laiku no 2010.gada 1.janvāra līdz 2012.gada 31.decembrim ierobežota bezdarbnieka pabalsta un slimības pabalsta izmaksa, bet no 2010.gada 3.novembra līdz 2012. gada 31.decembrim - arī maternitātes un paternitātes pabalsta izmaksa, nosakot griestus vidēji 350 latu apmērā mēnesī jeb Ls 11,51 dienā un pieskaitot 50% no summas, kas pārsniedz noteiktos griestus. Analoģiskas normas attieksies arī uz tiem vecāku pabalstu saņēmējiem, kuru bērni dzimuši pēc 2010.gada 2.novembra.


 

* piemaksa pie pensijas par katru apdrošināšanas stāža gadu, kas uzkrāts līdz 1995.gada 31.decembrim tiek piešķirta arī Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstīs dzīvojošiem vecuma un invaliditātes pensijas saņēmējiem.

* cilvēkiem, kuriem vidējās apdrošināšanas iemaksu algas noteikšanas periodā iemaksu alga nav bijusi atvaļinājuma bez darba samaksas saglabāšanas dēļ, 40% apmēru no valstī noteiktās mēneša vidējās apdrošināšanas iemaksu algas par šo atvaļinājumu vairs nepiemēros.

* no 6 līdz 12 mēnešiem palielināsies tas vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķināšanas periods, ko ņem par pamatu visu sociālās apdrošināšanas pabalstu un atlīdzību apmēra noteikšanai.

 

* samazināts maternitātes un paternitātes pabalsta apmērs

laika periodā no 2010.gada 3.novembra līdz 2012.gada 31.decembrim maternitātes pabalsts un paternitātes pabalsts ir 80% apmērā no personas vidējās apdrošināšanas iemaksu algas, vienlaikus ievērojot tiesiskās paļāvības principu. Tas nozīmē, ka līdz 2010.gada 2.novembrim piešķirtie pabalsti ir saglabājami esošajā apmērā saskaņā ar piešķiršanas brīdī spēkā esošo regulējumu;


 

* darbu uzsāks pieci valsts sociālās aprūpes centri, kas sevī iekļauj reorganizētos 33 valsts sociālās aprūpes centrus. Tie ir:

 

o Valsts sociālās aprūpes centru „Kurzeme",

o Valsts sociālās aprūpes centru „Latgale",


o Valsts sociālās aprūpes centru „Rīga",


o Valsts sociālās aprūpes centru „Vidzeme",


o Valsts sociālās aprūpes centru „Zemgale".

 

Reforma veikta ar mērķi optimizēt sociālo pakalpojumu nozares administrēšanu un centralizēt atbalsta funkcijas reģionālajās iestādēs.


 

o Redzes un dzirdes invalīdu sociālā rehabilitācija un speciālo tehnisko palīglīdzekļu (tiflotehnikas un surdotehnikas) nodrošināšana tiek deleģēta Latvijas Neredzīgo biedrībai un Latvijas Nedzirdīgo savienībai, bet no prettiesiskām darbībām cietušo bērnu rehabilitācija dzīvesvietā un institūcijās - Latvijas Bērnu fondam.

 

o Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija veiks bāriņtiesu darba uzraudzību un sniegs tām metodisko palīdzību, kā arī īstenos audžuģimeņu atbalsta pasākumus.

o no 2010.gada 4.janvāra bērniem līdz 16 gadu vecumam invaliditātes ekspertīzi pēc iepriekšēja pieraksta veiks tikai un vienīgi Rīgas pilsētas 4. bērnu nodaļā (VDEĀK). Rīgas pilsētas 4.bērnu nodaļa atrodas Rīgā, Lielvārdes ielā 68, pirmajā korpusā, 4.stāvā. Pirms ekspertīzes obligāta iepriekšēja pierakstīšanās pa tālruni 67598688.

o LM turpinās īstenot nodarbinātības veicināšanas krīzes pasākumus, kas ļaus 2010.gadā nodarbinātības veicināšanas pasākumos iesaistīt ap 40 000 personas valstī, t.sk., ar zemiem iztikas līdzekļiem.

o vienkāršota nelaimes gadījumu uzskaites un reģistrēšanas kārtība un samazināts dokumentācijas apjoms, kas jāaizpilda darba devējiem;

 

o noteiktas precīzākas prasības darba vietu mikroklimatam un apgaismojumam atbilstoši darba vietas un darbības veidam.

 

2010.gadā plānots:

 

* uzsākt jaunu aktivitāti jauniešiem - Darba prakse pie darba devēja

Eiropas Sociālā fonda projektā Komplekso atbalsta pasākumu ietvaros tiks iesaistīti jaunieši no 18 līdz 24 gadiem, kas dos iespēju bezdarbniekam-jaunietim iegūt pirmās darba iemaņas (darba prakse no 6 līdz 12 mēnešiem);

 

* sākt īstenot pasākumu - Apmācību programmu nodrošināšana pieaugušo iesaistei mūžizglītībā

Lai veicinātu mūžizglītības pieejamību, nodarbinātajiem un pašnodarbinātajiem virs 25 gadu vecuma (izņemot valsts civildienestā nodarbinātos), kuri strādā normālu darba laiku, būs iespēja apgūt neformālās izglītības un profesionālās pilnveides programmas, pielietojot apmācību kuponu metodi, kura apmērs atkarībā no apmācību jomas un citiem nosacījumiem varēs būt maksimāli 250 Ls. Pasākumu plānots uzsākt 2010.gada 1.ceturksnī (šobrīd tiek izstrādāti grozījumi attiecīgajos noteikumos);

 

* uzsākt īstenot pirmā un otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmu apguvi - Profesionālās augstākās izglītības iegūšana ar kuponu sistēmu

 

Maksimālā kupona summa ir 1000 Ls, apmācību laikā stipendija ir 70 Ls mēnesī (maksimālā dalība pasākumā ir līdz 18 mēnešiem). Var piedalīties bezdarbnieki, kas vismaz gadu pirms iesaistīšanas pasākumā pārtraukuši uzsāktās 1. vai 2. līmeņa profesionālo augstākās izglītības apguvi. 2010.gadā plānots iesaistīt 350 bezdarbniekus ar augstāko vai nepabeigtu augstāko izglītību Pasākumam varēs pieteikties 2009./2010.akadēmiskā gada 2.semestra mācībām. Kuponiem var pieteikties no 2009.gada 16. novembra līdz 18.decembrim.

Pievieno komentāru

Komentāri 1

smadzene

* cilvēkiem, kuriem vidējās apdrošināšanas iemaksu algas noteikšanas periodā iemaksu alga nav bijusi atvaļinājuma bez darba samaksas saglabāšanas dēļ, 40% apmēru no valstī noteiktās mēneša vidējās apdrošināšanas iemaksu algas par šo atvaļinājumu vairs nepiemēros...
....SMADZENES VAR IZMEŽĢĪT, kamēr saprot, kas domāts....

pirms 11 gadiem, 2009.12.23 21:12

Vietējās ziņas