Koordinācijas padome atbalsta Gulbenes attīstības programmu

Vakar, 15.oktobrī, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijā (RAPLM) notika Koordinācijas padomes sēde, kurā tika izvērtētas un apstiprinātas Gulbenes un Talsu pilsētu integrētās attīstības programmas 2008.-2014.gadam.

Iepazīstinot klātesošos ar Gulbenes integrētās attīstības programmu un plānotajiem investīciju projektiem no 2008. līdz 2014.gadam, pilsētas domes priekšsēdētājs Nikolajs Stepanovs uzsvēra vairākus pilsētas attīstību ietekmējošos faktorus: novada veidošanu esošā rajona ietvaros un ģeogrāfisko novietojumu kā priekšnosacījumu tranzīta, loģistikas un muitas pakalpojumu attīstībai.

 

"Gulbenes pilsētas vīzija ir visām paaudzēm atraktīva „bānīša" pilsēta Austrumvidzemē, kas attīstās kā nozīmīgs ekonomisks un pakalpojumu centrs uz bagātīga kultūrvēsturiskā mantojuma bāzes. Pilsēta ir definējusi arī četrus mērķus un galvenos attīstības virzienus: 1) daudzveidīga pakalpojumu joma, konkurētspējīga tautsaimniecība un aktīva uzņēmējdarbība, 2) mūsdienu cilvēkam augstvērtīgas un inteliģentas dzīves vides attīstība, 3) pievilcīga pilsētvide un kultūrvide, un 4) sabiedrībai ērta pilsētas reģionālā un vietējā sasniedzamība. ," stāsta Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas Komunikācijas nodaļas vadītāja Justīne Plūmiņa.

 

Investīciju plānā, kas ir pašvaldības attīstības programmas īstenošanas pamats, ir paredzetas investīcijas turpmākiem trim gadiem. "Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) 2007.-2013.gadam prioritātē „Policentriska attīstība" Gulbenes pilsēta iecerējusi īstenot divus projektus, kuros plānota vairāku pilsētas ielu seguma rekonstrukcija, kā arī novada kultūras un atpūtas centra izveide uz esošā pilsētas stadiona bāzes," skaidro J.Plūmiņa.

 

Ministrijas Komunikācijas nodaļas vadītāja informē, ka Gulbenes pilsēta investīciju projektus plāno īstenot līdz 2011.gadam un to kopējās izmaksas ir aptuveni 5,5 miljonus latu.


Koordinācijas padomes uzdevums ir nodrošināt Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) 2007.-2013.gadam prioritātes „Policentriska attīstība" pilsētu izstrādāto vai aktualizēto pašvaldību attīstības programmu izvērtēšanu atbilstoši integrētas pieejas prasībām, sekmējot kompleksa pašvaldību atbalsta mehānisma izveidi un plānoto atbalsta aktivitāšu savstarpējo papildinātību un nepārklāšanos.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas