Tiesībsargs norāda uz veselības aprūpes kvalitātes kontroles mehānisma neefektivitāti

Rīga, 4.jūn., LETA. Tiesībsargs, analizējot saņemtos iesniegumus, secinājis, ka veselības aprūpes kvalitātes kontroles mehānisms joprojām ir neefektīvs, teikts Tiesībsarga biroja 2012.gada ziņojumā.

Tiesībsargs šogad plāno izpētīt arī citu valstu pieredzi, iegūstot labās prakses piemērus, nākot klajā ar atzinumu, iespējams, atsevišķa ziņojuma veidā jau šī gada noslēgumā.  

Pārbaudes lietā, kas ierosināta pēc kādas privātpersonas iesnieguma par Latvijas Veselības inspekcijas rīcības tiesiskumu, konstatēts, ka persona Veselības inspekcijas atzinumu par sniegtās medicīniskās aprūpes kvalitāti sākotnēji apstrīdēja Veselības inspekcijas vadītājam, bet pēc tam pārsūdzēja administratīvajā tiesā. Administratīvā apgabaltiesa ar spriedumu lietā atzinusi par prettiesisku Veselības inspekcijas lēmumu un uzlikusi par pienākumu inspekcijai sniegt jaunu atzinumu par personai sniegtās veselības aprūpes kvalitāti.

 

Līdz ar to tiesībsargam, vērtējot atzinumu, būtiski ir nodalīt medicīniska rakstura jautājumus no juridiska rakstura jautājumiem. Veselības inspekcijas sniegtais veselības aprūpes kvalitātes novērtējums pamatā ir vērsts uz medicīniska rakstura jautājumiem, kuru izvērtēšanu veic sertificēti ārsti - eksperti. Tiesībsargs nevar un tam nav pamata apšaubīt šo ekspertu kompetenci un secinājumus.

 

Attiecīgi tiesībsargs nevar vērtēt, vai attiecīgās medicīniskās manipulācijas ir bijušas pamatotas un vai diagnoze ir noteikta pareizi. Tajā pašā laikā, lai gan atzinumā pamatā skarti medicīniska rakstura jautājumi, ekspertiem ir pienākums ievērot administratīvā procesa principus ekspertīzes veikšanā un atzinumu sagatavošanā.

 

Vērtējot Veselības inspekcijas faktisko rīcību, tiesībsargs var pārbaudīt, vai tā ir veikta, ievērojot procesuālos un formālos priekšnoteikumus, un vai tā atbilst materiālo tiesību normām. Tā kā tiesību normas nenosaka speciālus procesuālos priekšnoteikumus atzinuma sniegšanā, jāizvērtē, vai inspekcija ir ievērojusi vispārējos procesuālo tiesību principus.

 

Tiesībsargs konstatēja, ka atkārtoto atzinumu sniedza tie paši ārsti-eksperti, kas sākotnējo atzinumu, kas ar Administratīvās apgabaltiesas spriedumu ticis atzīts par prettiesisku. Šāda situācija, kad ārsti, kuru sniegtais atzinums jau vienu reizi ir atzīts par prettiesisku, veic atkārtotu ekspertīzi, var radīt personai pamatotas šaubas gan par eksperta zināšanām un kompetenci, gan par ekspertīzes objektivitāti kopumā.

 

Tādējādi tiesībsargs uzskata, ka Veselības inspekcija ir pārkāpusi Administratīvajā procesa likumā noteikto procesuālā taisnīguma principu.

 

Pievieno komentāru

Latvijas ziņas