Lemj par pedagogu darba samaksu

Gulbenes rajona padomes deputāti septembra sēdē lēma par mērķdotāciju sadali pedagoģisko darbinieku algām, daļēju interešu izglītības programmu finansējumu ar šā gada 1.septembri. Salīdzinoši jaunajam mācību gadam mērķdotācijas ir nedaudz palielinātas. Vidēji pie pedagoga darba likmes pieskaitāmi 60 lati.

Rajona Izglītības pārvaldes vadītāja Liāna Jansone informē, ka 4 procentus mērķdotācijas piešķirs izglītības metodiķu, logopēdu, psihologu un speciālo pedagogu darba samaksai, paredzot algu fondu arī mācību priekšmetu metodisko apvienību vadītāju darba samaksai, kā arī pedagogu algošanai par papildus veikto darbu valsts mācību gada noslēguma pārbaudes darbu organizēšanai centralizēti rajonā, eksāmenu un eksperimentu organizēšanai, mācību priekšmetu olimpiāžu darbu labošanai, zinātniski pētniecisko darbu recenzēšanai, metodiskā un radošā darba popularizēšanai, kā arī mājas apmācības nodrošināšanai. Noteikt, ka 8 procentus mērķodotāciju algu fondu sadalīs izglītības iestādēm atbilstoši izglītojamo skaitam. Kopumā rajona vispārizglītojošo skolu pedagogu darba samaksai paredzēts izlietot 344 803 latus. 18 473 latus izlietos piecus un sešus gadus veco bērnu mācībās nodarbināto pedagogu algošanai.

 

Iesaka piesaistīt līdzekļus

Atbilstoši izglītojamo skaitam katrā skolā, no rajona budžetā paredzētās interešu izglītības programmu mērķdotācijas tiks nodrošināta daļēja interešu izglītības programmu finansēšana.

 

"Metodiskā darba nodrošināšanai tās būs 3,8 interešu izglītības metodiķu likmes, tajā skaitā 1,8 likmes rajona interešu izglītības metodiķim, 1 likme pilsētas bērnu un jauniešu izglītības metodiķim, kā arī 1 likme rajona sporta izglītības metodiķim. 1,3 likmes paredzētas līgumdarbiem, projektiem un skolu nometnēm," informē L.Jansone.

 

Rajona pašvaldību vadītājiem un izglītības iestāžu vadītājiem ieteikts risināt jautājumu par papildu līdzekļu piesaisti interešu izglītības finansēšanai.

Katrai skolai, vienam skolēnam paredzot 3,50 latus, apstiprināta arī mācību literatūras iegādei paredzēto valsts budžeta līdzekļu sadale.

 

Kopumā šim mērķim izlietos 14 324 latus.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas