Meža īpašniekiem jāiesniedz pārskati

Meža īpašniekiem līdz 1.februārim ir pienākums informēt Valsts meža dienestu par iepriekšējā kalendārajā gadā veikto mežsaimniecisko darbību – koku ciršanu, meža atjaunošanu, meža ieaudzēšanu un jaunaudžu kopšanu, atgādina Ziemeļaustrumu virsmežniecības virsmežziņa vietniece Aiva Zavacka.

Pārskats par koku ciršanu šajā gadā jāiesniedz arī gadījumā, ja apliecinājuma derīguma termiņš nav beidzies 2014.gada beigās un ir spēkā līdz 2015.gada beigām vai līdz 2016.gada beigām – par uzsākto, neuzsākto vai pabeigto darbību. Pārskata neiesniegšana ir uzskatāma par administratīvu pārkāpumu, par kuru paredzams naudas sods.


Gulbenes novada meža īpašniekiem pārskati jāiesniedz Ziemeļaustrumu virsmežniecības Gulbenes birojā. Tos var iesniegt, ierodoties personīgi birojā, atsūtot pa pastu vai nosūtīt skenētā veidā (pēc tam nosūtot oriģinālu) pa e-pastu “gulbenes.birojs@ziemelaustrumi.vmd.gov.lv”.


Nepieciešams ciršanas apliecinājums


“Jāpiebilst, ka kopš šī gada 1.janvāra ir spēkā grozījumi Meža likumā, kas nosaka, ja zemes, kuras lietošanas kategorija nav "mežs", bet tā ir cita zemes lietošanas kategorijas zeme un ja tās platība ir 0,5 hektāru un vairāk; ja uz tās ir izveidojusies mežaudze ar koku vidējo augstumu vismaz pieci metri; ja izveidojušās mežaudzes šķērslaukums ir vienāds vai lielāks par mežaudzes minimālo šķērslaukumu (koku skaitu), tā ir Meža likuma objekts, tādēļ uz šīm platībām attiecas meža apsaimniekošanas noteikumi,” norāda A.Zavacka.


“Jāņem vērā, ka, sākot ar 1. janvāri, īpašniekam zemē, kas Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā nav reģistrēta kā mežs, koku ciršanai nepieciešams tuvākajā Valsts meža dienesta birojā saņemt ciršanas apliecinājumu. Priekšnoteikums ciršanas apliecinājuma saņemšanai ir veikta meža inventarizācija šajā platībā - gan atkārtota meža inventarizācija visā īpašumā, gan viena nogabala inventarizācija. Gadījumos, kad īpašnieks zina par šādu platību esamību savā īpašumā, bet jaunu meža inventarizāciju neplāno veikt, viņš ir tiesīgs ar iesniegumu vērsties Valsts meža dienestā un lūgt veikt sava īpašuma meža inventarizācijas datu izmaiņas. Šo pakalpojumu dienests sniedz par maksu atbilstoši Ministru kabineta apstiprinātajam cenrādim.”


Ja koku vidējais augstums nepārsniedz 10 metrus, nav jāveic neviena no iepriekš minētajām darbībām, bet, lai mežaudzi atzītu par ieaudzētu, meža īpašniekam saskaņā ar noteikumiem par ieaudzētajām mežaudzēm jāiesniedz Valsts meža dienestā ieaudzēšanas pārskats, kuram pievieno zemes robežu plāna vai situācijas plāna kopiju ar atzīmētu ieaudzēto platību vai ieaudzētās platības skici.


Var reģistrēt par plantāciju mežu


Jauno mežu var reģistrēt arī par plantāciju mežu, ja tiek ievērota Ministru kabineta noteikumos noteiktā plantāciju meža ieaudzēšanas un reģistrēšanas kārtība. Plantāciju meža reģistrēšana meža īpašniekam dod vairākas priekšrocības meža apsaimniekošanā: minimāli nepieciešamais koku skaits uz hektāru atzīšanai par ieaudzētu ir mazāks nekā pārējās mežaudzēs, jaunaudžu kopšana nav noteikta kā obligāts kritērijs, uz plantāciju mežiem neattiecas koku ciršanas un meža atjaunošanas tiesiskā kārtība. Meža īpašnieks plantāciju mežu var cirst pēc saviem ieskatiem, pirms koku ciršanas uzsākšanas paziņojot Valsts meža dienestam. Gadījumos, kad plantāciju meža vietā grib atjaunot lauksaimniecības zemi, atmežošanas kārtība ir atvieglota − atmežošanas kompensācija par platību pārveidošanu atpakaļ lauksaimniecības zemē nav jāmaksā.


Ja meža īpašnieks ignorēs Meža likuma normas un veiks koku ciršanu bez apliecinājuma saņemšanas zemēs, kurās ir izveidojusies mežaudze, kas atbilst Meža likumā noteiktajiem kritērijiem, tad dienestam būs tiesības fiksēt pārkāpumu un lemt par tiesiskās atbildības piemērošanu.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas