Nauda arī meliorācijai

Lauku atbalsta dienests informē, ka ar rītdienu līdz 11.martam lauksaimnieki var iesniegt projekta pieteikumu atbalsta pasākumā, kas saistīts ar infrastruktūru lauksaimniecības un mežsaimniecības attīstībai un pielāgošanai.

Atbalsts tiek piešķirts meliorācijas sistēmu rekonstrukcijai un renovācijai gan meža, gan lauksaimniecībā izmantojamā zemē. Jaunu meliorācijas sistēmu būvniecību atbalstīs tad, ja tā paredzēta lauksaimniecībā izmantojamā zemē. Pasākumā iespējams īstenot projektu, kurā plānots veikt vairāku īpašnieku meliorācijas sistēmu būvniecību un rekonstrukciju. Starp kopprojekta dalībniekiem ir jānoslēdz savstarpējs līgums.

 

Nepieciešamo dokumentāciju iesniedz un atbalstu saņem viens no meliorācijas sistēmas īpašniekiem vai tiesiskajiem valdītājiem. Dienests vērš uzmanību tam, ka projektu iesniegumu īstenošanas beigu datums ir 18 mēneši no dienesta lēmuma pieņemšanas par projektu iesniegumu apstiprinājumu.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas