Par Gulbenes novada pašvaldības rīcību ar nekustamo īpašumu “Sils” 31

Atklāta vēstule Gulbenes novada domes priekšsēdētājam Normundam Audzišam, vietniekam Andim Caunītim, deputātiem Larisai Cīrulei, Indrai Caunei, Gunāram Ciglim, Stanislavam Gžibovskim, Edītei Kanaviņai, Intaram Liepiņam, Normundam Mazūram, Ilzei Mezītei, Guntim Princovam, Anatolijam Savickim, Ievai Grīnšteinei, Valtim Krauklim, Andrim Vējiņam, Lāsmai Gabdulļinai, Gunai Pūcītei
 
2019.gada 11. jūlija Gulbenes novada pašvaldība ārkārtas sēdē pieņēmusi lēmumu “Par nekustamā īpašuma “Sils” pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu”.        Vērtējot šo sagatavoto lēmumu, redzams, ka nav ievēroti administratīvā akta principi: nav norādīts jautājuma ierosinātājs, izvērtētājs un konstatētājs, jo ievaddaļā teikts: “Gulbenes novada pašvaldības speciālisti ir veikuši nekustamā īpašuma Jaungulbenes pagastā ar nosaukumu “Sils”, kadastra apzīmējums 50600040129, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 50600040129, 142 ha platībā, un uz tā esošas mežaudzes, izvērtēšanu un konstatējuši, ka minētais nekustamais īpašums nav nepieciešams pašvaldības autonomo funkciju veikšanai.”
Turklāt jau 3. jūlijā ir sagatavots īpašuma novērtējuma un izsoļu protokols. Tas nozīmē, pirms dome pieņem lēmumu par izsoles rīkošanu, faktiskais lēmums jau bija pieņemts gan par procedūru, gan par sākuma cenu un kārtību. Deputātu lēmumam šajā gadījumā izskatās formāla nozīme.
Ar to vēlos pateikt, ka, organizējot liela mēroga darījumu Gulbenes novada, īpaši Jaungulbenes pagasta mērogā, nav ņemts vērā ne mazākajā mērā: pirmkārt, deputātu viedoklis un, otrkārt, iedzīvotāju intereses, lai gan Gulbenes novada pašvaldības nolikuma 94.punkts paredz, ka publiskā apspriešana jārīko par (citēju) „pašvaldības (..) projektiem, kas būtiski ietekmē pašvaldības iedzīvotājus”.
 Jautājums izskatīšanai sagatavots ārkārtas domes sēdē bez izskatīšanas komitejās, kas liecina, ka nav ievēroti labas pārvaldības un atklātības principi. Vēl vairāk - pētot izsoles noteikumiem pievienotos dokumentus, redzams, ka “Sila” pārdošanai dome gatavojusies ilgstoši, bet nepievēršot lieku iedzīvotāju uzmanību, jo jau 30.augustā domes sēdes protokolā nr.19 redzams, ka darba kārtības 15. jautājuma 6. apakšpunktā ir sagatavots lēmums par Jaungulbenes pagasta “Sila” sadalīšanu. Atkal, lēmumu sagatavojot, nav ievērotas administratīvā akta prasības. Nav norādīts: jautājuma ierosinātājs un nepieciešamības pamatojums, tikai it kā konstatējums, kas reāli neatbilst patiesībai: “Sakarā ar nepieciešamību sakārtot Gulbenes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Sils”, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, kadastra numurs 50600040129, dokumentāciju.” Skaidroju, ka minētais zemesgabals jau 1999.gada 4.februārī ierakstīts Zemesgrāmatu reģistrā Nr.96. Patiesībā lieta ir tāda, ka no zemesgabala ar minēto lēmumu atdalīts ezers, lai mežu varētu tālāk gatavot pārdošanai.
2018. un 2019. gadā nevienā domes sēdes protokolā nevarēju atrast nevienu lēmumu par nepieciešamību vai koncepciju izpārdot īpašumus, arī par kritisku finanšu stāvokli domē, kādēļ būtu jāveic īpašumu ārkārtas izpārdošana, nekas nav minēts. Novada plānošanas dokumentos nav atrodama informācija, ka novada attīstība būtu balstāma uz atbrīvošanos no īpašumiem. Vēl vairāk - lepojamies, ka novads bagāts ar mežu resursiem.
Tāpat nav skaidrs, kā ir iespējams uzsākt projektus, kuriem nav finansiāla seguma, jo Gulbenes novada domes nolikumā 43.punktā teikts: “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu lemj pašvaldības dome. Pasākumi, kas nav saistīti ar gada budžeta pieņemšanu, nevar tikt uzsākti, kamēr pašvaldības dome nav piešķīrusi nepieciešamos finanšu līdzekļus un izdarījusi attiecīgus grozījumus budžetā.”
Un mutiskais skaidrojums 5.septembra sanāksmē: “Tā mēs vienmēr esam darījuši!” - neiztur kritiku un neatbrīvo no likumu un nolikumos noteiktās kārtības ievērošanas.
Vēlreiz akcentēju, ka minētos trūkumus dokumentu sagatavošanā un lēmumu pieņemšanā  konstatēju, tikai  izskatot “Sila” gadījumu. Bet tas pietiekami skaidri liecina par vadības stilu, attieksmi pret lietām un procesiem novadā. Tas, ka Jaungulbenes “Sila” pārdošana ir organizēta mērķtiecīgi, izvairoties no publicitātes, lai tikai iedzīvotāji neko neuzzinātu līdz nonākšanai pārdošanas fakta priekšā, ir neapšaubāmi redzams iepriekš nosauktajos piemēros un arī faktā, ka izsoles organizēšanas procesā neievērojot ”Valsts un pašvaldības mantu atsavināšanas likuma” 11.pantu: sludinājumi par publiskas personas nekustamā īpašuma izsoli publicējami oficiālajā izdevumā ”Latvijas Vēstnesis”, institūcijas, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu (9.pants), mājaslapā internetā attiecīgās pašvaldības teritorijā izdotajā vietējā laikrakstā, ja tāds ir. Informācija par izsoli, norādot izsoles organizētāja nosaukumu, tā adresi un tālruņa numuru, izliekama labi redzamā vietā pie attiecīgā nekustamā īpašuma. Rīkojot elektronisko izsoli, sludinājumu ievieto arī elektronisko izsoļu vietnē.
Šajā gadījumā to noteikti nevar uzskatīt par maznozīmīgu elementu izsoles procesā. “Sila” pārdošana ļoti būtiski ietekmē iedzīvotāju dzīves kvalitāti, ko apliecina 5 dienu laikā savāktie 800 paraksti.
Ir nekorekti no atbildīgiem domes deputātiem dzirdēt izteikumus, ka šie 800 paraksti nav nekas vērā ņemams uz kopējo novada iedzīvotāju skaitu.
Nepieņemams ir 5.septembra sanāksmē un arī presē izskanējušais domes vadības “Sila” pretnostatījums sociālās aprūpes centram. Varbūt tas ir neveikls mēģinājums izskaidrot  veiktās darbības, bet dokumentētu pierādījumu domes sēžu protokolos neatradu.
Uzskatu, ka jautājums par “Sila” pārdošanu sagatavots nepamatoti un pārsteidzīgi, neņemot vērā meža vispārcilvēcisko vērtību Jaungulbenē un novada kultūrvēsturiskajā ainavā. Tāpat absolūti nav ņemts vērā fakts, ka “Silā” atrodas arī derīgo izrakteņu, konkrēti smilts, iegulas, kas neatkarības gados vairs netiek izmantotas, lai tieši saglabātu kopējo kultūrvēsturisko ainavu. Tas neliedz domei veikt ģeoloģisko izpēti un noteikt derīgo izrakteņu apjomu un tālākas izmantošanas iespējas, saglabājot kultūrvēsturiskās vērtības.
Lūdzu domi izvērtēt minētos argumentus un pieņemt lēmumu neapstiprināt izsoles rezultātus, jo:  nav vispusīgi izvērtēta īpašuma “Sils” nepieciešamība pašvaldības funkciju pildīšanai; nebija veikta nekāda komunikācija ar iedzīvotājiem minētā nozīmīgā jautājuma sagatavošanā un izskatīšanā;  jautājuma gatavošanas procesā pieļautas būtiskas juridiska rakstura kļūdas un pārkāpti labas pārvaldības principi; tā kā izsoles rezultāti jāapstiprina domei, līdz domes lēmuma pieņemšanai nekādas finansiālas vai tiesiskas sekas neiestājas, jo nekas tāds nav atrunāts likumā un izsoles noteikumos, ja vien nepastāv kāda cita, publiski nezināma vienošanās. Potenciālais pircējs arī 5. septembra tikšanās laikā sapulcē neizvirzīja nekādas pretenzijas.
Lūdzu deputātiem jautājumu katram vērtēt pēc būtības, iedzīvotāju interesēs, nevis no skatījuma “pozīcija” vai opozīcija, jo abējādi savus priekšstāvjus ievēl iedzīvotāji, nevis “labie” vai “sliktie”.

Pievieno komentāru

Komentāri 31

Daumants Dreiškens

https://www.dižozols.lv/?gclid=Cj0KCQjwiILsBRCGARIsAHKQWLMRoVG0Ial0IyRXWdWaENYSJV8Tvu0Twut4pGp8Xd0J3RGrUD-UFJIaAiPDEALw_wcB

pirms gada, 2019.09.17 18:50

dīvāna eksperts

Daumant, brauc ceturtdien uz Gulbeni

pirms gada, 2019.09.17 21:08

Atbalsta grupa Ozolu iela

Varbūt nāks pie prātā un sapratīs, ka ir pieļāvuši milzīgu kļūdu! A. Vasiļjevu atbrīvot no amata. Ar tādu pārvaldnieku mēs tālu netiksim!

pirms gada, 2019.09.17 12:17

direktoriņš-rīkotājs

Nu, kāds viņš pārvaldnieks... traktorists!

pirms gada, 2019.09.17 14:11

basta

Te vēl jādomā, kura tad ir īstā pašvaldība : vai tie padsmit naudaskārie Jaungulbenes pagasta meža izpārdevēji, vai tie tūkstoši novada iedzīvotāju, kur ir pret savas novada teritorijas pārdošanu? Atcerieties, ka jebkurā mirklī katrs nākamais zemes īpašnieks var pārdot mežu vai firmu dažās dienās jau pavisam citam nākamajam īpašniekam, atcerieties, ka starp naturalizētajiem ES dažu valstu pilsoņiem, kuri Latvijā drīkst meža zemi pirkt, jau šodien ir miljoni pilsoņu ar izcelsmi austrumos vai dienvidos un arī viņiem ir atļauts pirkt mūsu teritoriju. Ietirgotā nauda tiks iztērēta jau šogad, bet Silu jau vairs neatgūt sabiedrībai nekad vairs.

pirms gada, 2019.09.17 12:32

Jaungulbenes rīcības grupa

Paldies, Saulcerīt! Mēs būsim 19.09., aicinām arī citus būt klāt domes sēdē. Vienkārši būt.

pirms gada, 2019.09.17 12:57

Liza

Vajag šo tēmu pacelt nākamajā līmenī, piem., Bez Tabu, Nekā personīga u.t.t. Starp citu, daudzi nezināja par parakstu vākšanas akciju, arī es, bet noteikti piedalītos.

pirms gada, 2019.09.17 13:03

Jaungulbenes rīcības grupa

Paraksti tika savākti knapi 5 dienās, pārsvarā apbraukājām Jaungulbenes un tuvāko pagastu mājas. Diemžēl laika trūkuma dēļ nevarējām to procesu pavilkt garāku. Bet neizskatās, ka tam būtu kāda jēga, jo Audziša kungam arī 8000 parakstu nenozīmētu sabiedrības vairākumu. Bez Tabu skaļi kliedz, bet neko nerisina. Balsojums ir 19.09. 11:00, dienas vidus, protams, neērts laiks, bet tomēr gaidīsim visus, kas nav vienaldzīgi.

pirms gada, 2019.09.17 13:14

Liza

Tas nekas, ka, tikai skaļi kliedz, papildu publicitāte nekaitēs. :)

pirms gada, 2019.09.17 13:34

Ilze Vanaga

Esmu ienācēja Jaungulbenē. Pēdējais mēnesis ir ļāvis apzināties, ka beidzot esmu vietējā, ka šī ir vieta, ar ko sevi spēju identificēt un šī pagasta cilvēki un vērtības man ir svarīgas. Diemžēl šī apziņa nākusi caur bēdīgi slaveno "Sila" kāzusu. Iespējams, no malas mēs dažiem liekamies kā sentimentāli troļļi, bet tikai šejienietis spēs saprast to kreņķi, kas ir mūsos. Un to nevar salīdzināt ar citiem piedāvātajiem bonusiem - veco ļaužu mājām, apļiem, pilīm, apmaksātiem rēķiniem. Svaru kausi šeit nestrādā. Ir tikai sirdī izrauts caurums. Un samierināšanās ceļš ar vektoru uz kopīgu novada celtniecību.

pirms gada, 2019.09.17 13:49

Ailita

Žēl, Tevi izmanto tie paši, kas pirmajās rindās skaļi brēc...

pirms gada, 2019.09.18 08:01

re

https://jauns.lv/raksts/maja-un-darzs/349559-saimniekot-zali-palienes-plavas

pirms gada, 2019.09.17 13:57

Ja Jaungulbenes ,,Sila,, lēmumā par tā pārdošanu tik daudz nepilnību, rodas jautājums - ko dara novada domes juristi. Vai tie neko nezin ? Viņu tur ir diezgan daudz.

pirms gada, 2019.09.17 16:56

!!!

Normāli, spējīgi juristi darbojas privātpraksēs. Valsts iestādēs aldziņu atsēž ne pārāk gudrie!

pirms gada, 2019.09.18 15:15

Jautājums

Vai vainīgajiem pašvaldības juristiem nebūtu jāuzņemas atbildība par procedūras pārkāpumiem un nākotnē steidzami jāparūpējas par savu kompetenču celšanu vajadzīgā līmenī vai jāmeklē cits darbs? Liekas, ka projekta īstenošanā vājais posms ir tieši attiecīgais (-ie) jurists (-i)?

pirms gada, 2019.09.17 16:57

Aivars Ignatāns

Vājākais posms ir pats šis projekts. Nav šaubu, ka Sila izpārdošanas idejas autori prot gan rēķināt, gan likumus lasīt, tāpat skaidrs, ka deputāti vidēji ir juridiskās lietās zinošāki par pārējiem iedzīvotājiem, tikai ir gadījumi, kad ar iekdienas zināšanām vai gudrību nepietiek un tad ir vajadzīga sirdsgudrība. Un sirdsapziņa. Ja ir pilnvaras to darīt, tad iztirgot var visu ko: gan mežu masīvus, gan purvus, gan lauksaimniecības zemes. Galu galā var pamainīt likumus un pārdot arī upes un Rīgas līci Baltijas jūrā. Dabas un cilvēku resursi ir lielākā jebkuras valsts bagātība, ja pati valsts jūtas nespējīga ar resursu uzturēšanu tikt galā, tad vienmēr atradīsies bagāti onkuļi no svešvalstīm, kuri pārvilinās pie sevis cilvēku resursus vai nopirks mūsu dabas dotos resursus. Vienīgi tā spētu darīt tikai tuvredzīgi politiķi, kuri neredz tālāk par šodienas budžeta bilanci un aktuālo maksājumu vajadzību.
Nevar salīdzināt 142ha ainaviski unikāla meža masīvu ar būvēm, salīdzināšanai izmantojot naudas vienības. Gulbenes novadā nav nevienas tādas būves, ar kuru varētu atsvērt Sila zaudēšanu, ja gadījumā būtu jāizvēlas starp Silu un ēku. Jebkuru būvi var nojaukt un uzcelt par jaunu. Arī Stāmerienas pili 1905.gadā nodedzināja, vēlāk atjaunoja un tagad arī daļēji restaurē, bet svešiniekiem atdoto teritoriju iespējams atgūt tikai valsts iekārtas maiņas ceļā.
Ikviena īpašuma atņemšana rada aizvainotības sajūtu tā īpašniekiem vai lietotājiem. 1920.gadā bija aizvainoti muižnieki, kuru zemi vienkārši nacionalizēja un tas atsaucās arī uz vēlākajiem notikumiem 1940.gadā, kad baltvācieši kolektīvi emigrēja no Latvijas teritorijas. Pēc otrā pasaules kara bija aizvainoti zemnieki, kuru zemi konfiscēja un nodeva kolhoziem vai sovhoziem. Šodienas aizvainojumam par Sila pārdošanu, protams, nav tādu mērogu un nav tādu iemeslu, bet daudzi jaungulbenieši jūtas apvainojušies, ka, viņiem nezinot, tika izpārdots viņu pašu sabiedriskais īpašums, ko ne tik sen no formālās piederības pagastam nodeva formālajā novada piederībā.
Jācer, ka par savu sabiedrisko atbildību Jaungulbenes teritorijas un meža masīva pārdošanā aizdomājušies visi 17 Gulbenes novada domes deputāti un pēdējā balsojumā, kas ceturtdien vēl var glābt Silu no izsoles sekām, tomēr ar balsu vairākumu neapstiprinās izsoles rezultātus.

pirms gada, 2019.09.17 18:41

Aivaram Ignatānam

Ieteikums- nākamreiz, lūdzu, rakstiet īsāk, kodolīgāk! Garos komīšus reti kurš lasa un Jūsu labā doma var aiziet zudumā.

pirms gada, 2019.09.17 19:47

Paldies Aivar

es Jums piekrītu

pirms gada, 2019.09.17 19:53

Iveta

PALDIES ,Aivar par komentāru,tas kurš raksta ,ka garos komentārus reti kurš lasa ,vispār nav ieinteresēts lai Silu nepārdotu,ļoti ceru ,ka deputāti uzklausīs tautas balsi,esmu pret SILA pārdošanu!

pirms gada, 2019.09.18 13:25

gulbene.se

pārdod zemi, lai salāpītu bedrītes un nopirku krāsas spaiņus - tas tiešām ir veiksmīgs darījums! Es ceru, ka debutāti arī pārdos savas zemes zviedriem, tomēr viņi ir labāki saimnieki. Par veiksmīgiem un stratēģiski pareiziem darījumiem, priekā!

pirms gada, 2019.09.17 17:32

izsaimniekošana?

“Par Gulbenes novada pašvaldības budžetu 2019.gadam”

1. APSTIPRINĀT Gulbenes novada pašvaldības pamatbudžetu 2019.gadam – ieņēmumos 25 898 636 euro apmērā, izdevumos 29 249 644 euro apmērā, finansēšanā 3 351 008 euro, saskaņā ar 1.pielikumu.


Sila izsoles sākumcena 480 000 EUR

Vai šeit nav saskatāms tas, ka šis darījums tiešām ir bijis sasteigts un tam ir dziļākas saknes, ne tikai nomaksāt tekošos maksājumus par projektiem?

Vai meža zeme un augstvērtīga koksne maksā tikai 3300 eur par ha, ko paredzēja Gulbenes dome?

pirms gada, 2019.09.17 17:50

Sandis

Obligāti publiskot vārdisko balsojumu par Sila pārdošanu! Vai tiešām latvietis to var izdarīt? Apdomājiet visu labi, deputāti!

pirms gada, 2019.09.17 20:07

Sarmis

Stāķos un Šķieneros tiek realizēts projekts, kurš iedzīvotājiem noteikti nebūs pa kabatai, nevienam tas neinteresē. Ar Sila problēmu Tiks noklusēts, kad būs jāmaksā, kas maksās, deputāti, Gulbenes nami... ne taču, iedzīvotāji...

pirms gada, 2019.09.17 23:21

Gulbenes novada iedzìvotàja

Jaungulbenieši turaties,un neļaujat sevi apzagt, protams, ari valsti!

pirms gada, 2019.09.18 23:17

A

Paši gulbenes deputāti tur nopelnīs milzīgu naudu,protams savos kontos ne jau valsts,tāpēc arī neņem nevienu un neko vēŗa,p...j viņiem ko domā tauta!

pirms gada, 2019.09.20 15:18

X

Ja kādam kkas liekas pretlikumiski, nafigam jāraksta kkadi komentāri, rakstiet uz attiecīgajām iestādēm - KNAB, Valsts konktrolei utml...Sūdzieties tur.. Ja kāds būs pieļāvis ko pretlikumisku, tad saņems taisnu tiesu.. Cepās te un un komentē...Tas neko nedos.. būsim reāli.. Gribiet efektu - rīkojieties efektīvi! Ir taču konkrētas iestādes kur vērsties gadījumos, ja šķiet, ka valsts amatpersonas darbojas pretlikumīgi..

pirms gada, 2019.09.20 22:28

Vietējās ziņas