Privātpersonas iesniegums liek grozīt teritorijas plānojumu

No kādas privātpersonas saņemts iesniegums pamudināja pašvaldību sagatavot grozījumus Lejasciema pagasta teritorijas plānojumā (periodam līdz 2020.gadam), kā arī veikt izmaiņas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos. Līdztekus ir jānotiek izmaiņām arī Gulbenes novada teritorijas plānojumā, jo Lejasciems ietilpst šajā novadā. Visi sagatavotie dokumentu projekti tika apstiprināti 22.marta Gulbenes novada domes sēdē.

Gulbenes novada domes teritorijas plānotāja Marta Mikolaja no Attīstības un īpašumu nodaļas pastāstīja, ka veicamo grozījumu iemesls ir iesniegums no fiziskas personas, kura vēlas būvēt māju vietā, kas šobrīd nav paredzēta kā apbūves teritorija un kura daļēji ir pakļauta applūšanas draudiem noteiktās sezonās.

 

Lejasciema teritorijas plānojuma sagatavotajos grozījumos uzsvērts, ka ierobežojumus applūstošās teritorijās nosaka Aizsargjoslu likums, proti, applūstošajās teritorijās aizliegts veikt teritorijas uzbēršanu, būvēt ēkas un būves, arī aizsargdambjus, izņemot likumā uzskaitītos gadījumus, kuru ir samērā daudz.

 

Līdztekus veikti vēl vairāki citi precizējumi. Piemēram, ka hidroloģisko novērojumu stacijai „Lejasciems" uz sauszemes nosakāma 5 metru aizsargjosla no iekārtu ārējās malas un 10 metru aizsargjosla uz ūdens no stacijas iekārtas troses. Tāpat ir plānots precizēt aizsargjoslu kultūras pieminekļiem.

Teritorijas plānojuma grozījumi stāsies spēkā nākamajā dienā pēc tam, kad pašvaldības lēmums
tiks publicēts laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas