Sorosa fonds aicina pieteikties jauniešu NVO projektu konkursam 1

Sorosa fonds - Latvija (SFL) piešķīris 24 000 eiro (16 867 latu) Jaunatnes programmas projektu konkursam „Veidoju savu Latviju", lai atbalstītu Latvijas jauniešu NVO sociālo un pilsonisko līdzdalību.

Projektu konkursa „Veidoju savu Latviju" mērķis ir ar finansiāla atbalsta palīdzību sekmēt jauniešu NVO pilsonisko aktivitāti interešu aizstāvībā, to dalību valsts un pašvaldību sabiedriskās politikas veidošanā un rosināt sadarbību starp dažādu paaudžu nevalstiskajām organizācijām.

 

„Jauniešu NVO allaž bijusi Latvijas sabiedrības aktīvākā daļa, demonstrējot sociālās un pilsoniskās līdzdalības piemēru, tāpēc ceram, ka projekts „Veidoju savu Latviju" kalpos kā papildu impulss jauniešu NVO iniciatīvas veicināšanai, kopīgo interešu apzināšanai un aizstāvēšanai," stāsta SFL izpilddirektors Andris Aukmanis.


Sorosa Fonds informē, ka projektu konkursā SFL Jaunatnes programma sniegs atbalstu mazu grantu veidā (no 500 EUR līdz 2000 EUR) jauniešu NVO, kas savā projekta pieteikumā būs apliecinājušas spēju un skaidru izpratni par to, kā savā novadā veicinās ilgtspējīgu attīstību, jaunatnes sociālo un pilsonisko līdzdalību un sekmēs vietējās sabiedrības sociālo attīstību ekonomiskās krīzes apstākļos. Kopējais konkursa finansējums ir 24 000 EUR.

Projektu konkursa prioritātes ir:

* Jauniešu NVO līdzdalība sociāli mazaizsargātu iedzīvotāju grupu (cilvēku ar īpašām vajadzībām, sociālās izslēgtības riska grupu) interešu aizstāvības projektos nolūkā novērst diskrimināciju un sekmēt cieņpilnas sociālās vides veidošanos vietējā sabiedrībā.


* Jauniešu pilsoniskās aktivitātes sekmēšana un dalības veicināšana pašvaldību politikas, īpaši sociālās un izglītības politikas, stratēģiju izstrādē un īstenošanā;


* Jauniešu NVO iniciatīvas reģionālās attīstības sekmēšanai un preventīvu pasākumu īstenošanai, lai novērstu vietējo iedzīvotāju, īpaši jauniešu ekonomisko migrāciju;


* Vietēju jaunatnes aktivitāšu centru organizēšanas projektu iniciatīvas, piemēram, Debašu vai Atbalsta centru izveides iniciatīvas.


* Vides aizsardzības projektu īstenošana sadarbībā ar vietējām pašvaldībām, NVO, vietējiem uzņēmējiem;


* Sadarbības veicināšana starp dažādām iedzīvotāju grupām, NVO, valsts institūcijām, vietējiem uzņēmējiem;


* Jauniešu iniciēti novada vai pilsētas NVO savstarpējas sadarbības projekti kopīgo interešu apzināšanai un aizstāvēšanai un sociālās attīstības mērķu īstenošanai;


* Brīvprātīgā darba tradīciju nostiprināšana vietējā sabiedrībā, galvenokārt iesaistot vietējos jauniešus sociālo pakalpojumu sniegšanā un veselības veicināšanas pasākumos.

 

Sorosa Fonds norāda, ka konkursā var pretendēt jauniešu - skolēnu un studentu, strādājošu jauniešu NVO, kuras darbojas sabiedriska labuma mērķu sasniegšanai jebkurā Latvijas novadā, pagastā vai pilsētā, atskaitot Rīgu, un īsteno kādu no konkursa prioritātēm.

 

Projektu konkursā „Veidoju savu Latviju" NVO var pretendēt uz grantu līdz 12 mēnešiem. Konkursā tiks sniegts atbalsts projektiem, kuru īstenošanu plānots uzsākt laika posmā no 2009. gada oktobra līdz 2010. gada februārim.

 

No 25. augusta projekta konkursa pieteikuma veidlapa un nolikums ir pieejami SFL interneta vietnes www.sfl.lv sadaļā „Aktualitātes". Pilns projekta pieteikums pretendentiem ir jāiesniedz līdz 2009. gada 21. septembrim.

 

Konkursam iesniegtos projekta pieteikumus izvērtēs saskaņā ar vispārējām Sorosa fonda - Latvija (SFL) prasībām projektu pieteikumiem, ar kurām varēs iepazīties SFL interneta vietnē www.sfl.lv

Pievieno komentāru

Komentāri 1

ui ui ui projektu prioritātes tādas, ka par to summu kuru piešķir vienam projektam, maz ko var izdarīt!!!!

pirms 11 gadiem, 2009.09.16 15:25

Vietējās ziņas