Stāķu iedzīvotāju atklāta vēstule 40

SIA „Gulbenes Nami” vadītājam Rihardam Kornam, Gulbenes novada pašvaldībai un Gulbenes novada domes deputātiem, Stāķu ciema daudzdzīvokļu dzīvojamo māju „Stāķi-15”, „Stāķi-16”, „Stāķi-18”, „Stāķi-19”
dzīvokļu īpašniekiem, īrniekiem un iedzīvotājiem


2019.gada 4.oktobra vēlā piektdienas pēcpusdienā, tieši pirms nedēļas nogales, kurā ziņoja
aukstumu līdz -4/-5 grādi pēc Celsija, Stāķu ciema daudzdzīvokļu māju kāpņu telpās parādījās SIA
„Gulbenes Nami” paziņojumi (bez sagatavošanas datuma) par siltumenerģijas piegādes un lietošanas
līgumiem.
Savlaicīgi veicot iedzīvotāju aptaujāšanu par vēlmi pieslēgties apkurei, 2019.gada
26.septembrī daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas „Stāķi-15”, „Stāķi-16”, „Stāķi-19” un 2019.gada
2.oktobrī - „Stāķi-18” dzīvokļu īpašnieki ir iesnieguši parakstīšanai SIA „Gulbenes Nami”
individuālos siltumenerģijas piegādes un lietošanas līgumus divos eksemplāros: „Stāķi -15”iesniedza 94.44% līgumus;
„Stāķi-16” iesniedza 100% līgumus; „Stāķi-18” iesniedza 100% līgumus; „Stāķi 19” iesniedza 100% līgumus.

Iesniegtie individuālie līgumi ir identiski 2018./2019.gada līgumu versijai un neatšķiras no 2018./2019.gada apkures sezonas līgumu versijas. Iesniegtā līgumu versija bija saskaņota un rediģēta kopā ar SIA „Gulbenes nami” darbiniekiem jau pirms 2018./2019.gada apkures sezonas. Iesniedzot līgumus, vienlaikus paziņojām, ka „Stāķi-15”, „Stāķi-16”, „Stāķi-19” daudzdzīvokļu mājas jau ir gatavas pieslēgties apkurei no 2019.gada 27.septembra un vēlas veikt apkures sistēmas uzpildīšanu, pārbaudi, sagatavošanu kopā ar māju pārvaldnieku pilnvarotajām personām un SIA „Gulbenes nami”. 2019.gada 26.septembra vakarā „Stāķi-15”, „Stāķi-16”, „Stāķi-19” māju pārvaldnieku pilnvarotās personas saņēma telefona zvanus par to, ka apkures sistēma netiks uzpildīta un apkure netiks pieslēgta, jo nav noslēgts līgums. 2019.gada 27.septembrī daudzdzīvokļu dzīvojamo māju „Stāķi-15”, „Stāķi-16”, „Stāķi-19” māju pārvaldnieku pilnvarotajās personas atkārtoti sazinājās ar SIA „Gulbenes nami”, lai noskaidrotu, kad apkure varētu tikt pieslēgta. Telefoniski tika sniegta atbilde: „apkure reāli un tehniski varētu tikt pieslēgta tikai ap 2019.gada 7.oktobri, jo laika periodā no 2019.gada 1.oktobra līdz 2019.gada 4.oktobrim jaunā siltumtrase un apkures sistēma tiks uzpildīta, tiks pārbaudītas metinājuma vietas Stāķos un Šķieneros savienojumu vietās ar veco siltumtrasi. Ja līgumi nebūs parakstīti, apkures nebūs.”
2019.gada 4.oktobrī daudzdzīvokļu dzīvojamo māju „Stāķi-15”, „Stāķi-16”, „Stāķi-19”
siltummezglos SIA „Gulbenes Nami” tika uzstādītas attālinātās nolasīšanas ierīces un uz atkārtotu
māju pārvaldnieku pilnvaroto personu uzaicinājumu sagatavot apkures sistēmu apkures pieslēgšanai SIA „Gulbenes Nami” pārstāvji atteicās. Māju pārvaldnieku pilnvarotās personas pacietīgi gaidīja atbildi par apkures sistēmas sagatavošanu apkurei un individuālo līgumu parakstīšanu no SIA „Gulbenes Nami” vadītāja puses, bet tā vietā saņēma paziņojumus, kuri tika izvietoti kāpņu telpās,
piektdienā, pirms darba dienas beigām 2019.gada 4.oktobrī. SIA „Gulbenes Nami” paziņojumā norāda, ka visu četru Stāķu ciema daudzdzīvokļu dzīvojamo māju „Stāķi-15”, „Stāķi-16”, „Stāķi-18”, „Stāķi-19” dzīvokļu īpašnieku pilnvarotie
pārstāvji ir iesnieguši SIA „Gulbenes Nami” Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām neatbilstošus individuālos siltumenerģijas piegādes un lietošanas līgumus, pamatojoties uz Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 17.2 panta pirmo un otro daļu. Papildus norādot, ka blakus ciemā, Šķieneros, pilnvarotās personas ir noslēgušas SIA „Gulbenes Nami” sagatavotos koplīgumus par siltumenerģijas lietošanu un piegādi. Uzsverot, ka jau divas apkures sezonas iepriekš uzņēmums ir skaidrojis un informējis, ka saskaņā ar Enerģētikas Likuma 46.1 panta pirmo daļu 2008.gada 21.oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr.876 3.punktu par aizliegumu lietot siltumenerģiju, ja nav noslēgti līgumi.
„Stāķi-15”, „Stāķi-16”, „Stāķi-18”, „Stāķi-19” māju pārvaldnieku pilnvarotās personas vairākkārtīgi ir norādījušas Gulbenes novada pašvaldībai, ka attiecībās ar siltuma piegādātāju SIA „Gulbenes Nami” liela nozīme ir savstarpējais spējai sadarboties, komunicēt un efektīvi tikt galā ar parādniekiem. Ja tomēr daudzdzīvokļu mājā ir dzīvokļu īpašnieki, kuri līdz apkures sezonas sākumam savus parādus nav nokārtojuši, tad attiecīgo summu siltuma piegādātājam ir iespējams samaksāt no mājas rezerves uzkrājuma fonda līdzekļiem, taču ar nosacījumu, ja dzīvokļu īpašnieki nolemj, ka šādam nolūkam rezerves uzkrājuma līdzekļus tērēt drīkst. Māju pārvaldnieku pilnvarotie
pārstāvji ir norādījuši, ka var būt arī situācija, ka daudzdzīvokļu mājām nemaz nav šāda rezerves uzkrājuma, jo daudzdzīvokļu mājas Gulbenes pilsētā un novadā lielākoties ir vecas, nolietotas, tām nepieciešams remonts un jebkurā brīdī var notikt arī kaut kas neparedzēts. „Stāķi-15”, „Stāķi-16”, „Stāķi-18”, „Stāķi-19” dzīvokļu īpašnieki šādu lēmumu nav pieņēmuši. Noslēdzot siltumenerģijas
lietošanas un piegādes koplīgumu, var gadīties, ka apkuri nepieslēgs un iedzīvotājiem būs jāsalst.Iepriekšējos gados, sadarbojoties ar Gulbenes novada Stradu pagasta pārvaldi, „Stāķi-15”, „Stāķi-16”, „Stāķi-18”, „Stāķi-19” māju pārvaldnieku pilnvarotie pārstāvji tikās ar siltuma ražotāju Stradu pagasta pārvaldi, pētīja, kāda ir situācija konkrētā daudzdzīvokļu mājā, kuri lielākie parādnieki, ar kuriem jārunā. Kopīgi skatījās, kur varbūt ir tikai nedisciplinētība, bet kur jau kaut kas nopietnāks. Parasti, katras apkures sezonas beigās, siltuma piegādātāji savus klientus informē par parādiem un brīdina, ka līdz apkures sezonas sākumam tie jānomaksā, citādi pakalpojums var tikt
liegts. Latvijā pašvaldības galvenokārt kontrolē siltumenerģijas ražošanu un piegādi. Pašvaldības uzņēmumos salīdzinājumā ar privātuzņēmumu ir vairāk darbinieku un mazāka darbības efektivitāte nekā privātuzņēmējiem, kas savu darbību būs padarījuši maksimāli efektīvu.
SIA „Gulbenes Nami” „Stāķi-15”, „Stāķi-16”, „Stāķi-18”, „Stāķi-19” pārvaldnieku pilnvarotajām personām informāciju par parādiem izsniedza pie individuālo siltumenerģijas piegādes un lietošanas līgumu iesniegšanas tieši pirms 2019./2020.gada apkures sezonas. 2019.gada 26.septembrī un 2019.gada 2.oktobrī, iepazīstoties ar izdrukām no SIA „Gulbenes nami” grāmatvedības sistēmas, guvām apliecinājumu tam, ka Stāķu ciema daudzdzīvokļu dzīvojamo māju „Stāķi-15”, „Stāķi-16”, „Stāķi-18”, „Stāķi-19” dzīvokļu īpašnieki ir norēķinājušies par piegādāto siltumenerģiju 90-95% apmērā un parādnieku procents nepārsniedz 5-10%.

Uzskatām, ka parādi nav tik lieli, lai nepieslēgtu apkuri, kamēr iedzīvotāji nav samaksājuši. SIA „Gulbenes Nami” ir 100% pašvaldības kapitālsabiedrība un kopā ar Gulbenes novada pašvaldību ir jānāk pretī saviem cilvēkiem, tā kā to dara Gulbenes novada pašvaldība pārējā
Gulbenes novada administratīvajā teritorijā, kurā pašvaldības katlu mājas, kuras piegādā siltumenerģiju pagastu iedzīvotājiem.
Jautājumi Gulbenes novada pašvaldībai un Gulbenes novadā ievēlētajiem deputātiem –

1.Siltumenerģija ir pirmās nepieciešamības prece. Pašvaldības autonomā funkcija ir nodrošināt
iedzīvotājiem siltumenerģijas piegādes pakalpojumu, saskaņā ar likuma Par pašvaldībām
15.panta.1.punktu. Saprotam, ka minētā funkcija neaptver pašvaldības pienākumu sniegt
iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus, bet tikai nodrošināt, lai šie pakalpojumi būtu pieejami.
Cik godīgi un cilvēcīgi ir nepieslēgt siltumenerģiju visām četrām Stāķu ciema daudzdzīvokļu
mājām, ja tajās 90-95% ir samaksājuši par piegādāto siltumenerģiju pašvaldības
kapitālsabiedrībai SIA „Gulbenes Nami”?
2.„Stāķi-15”, „Stāķi-16”, „Stāķi-18” un „Stāķi-19” īpašnieki ir lēmuši par siltumenerģijas
piegādes un lietošanas līguma veidu saskaņā ar SIA „Gulbenes nami” rakstisko paziņojumu pie
pakalpojuma pārņemšanas 2017.gada 11.augustā. No SIA „Gulbenes nami” puses tika piedāvāti divi
varianti: 1.Tiešie līgumi – nepieciešams noslēgt 100% līgumus ar daudzdzīvokļu mājas īpašniekiem;
2.Netiešie līgumi – norēķinās ar mājas pārvaldnieka starpniecību, 66.67% jeb 2/3 īpašnieku lēmums.
Vai SIA „”Gulbenes Nami” (no 2017.gada 11.augusta), kā siltumenerģijas piegādes
pakalpojumu sniedzējiem nebija jāievēro Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 17.2 panta
pirmo un otro daļu, ja tika piedāvātas divas izvēles iespējas?

3.Vēl joprojām, arī 2019.gadā, Gulbenes novada administratīvajā teritorijā (Gulbenes pilsētā un
citos Gulbenes novada pagastos) tiek slēgti jauni Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām
neatbilstoši individuālie siltumenerģijas piegādes un lietošanas līgumi, neievērojot Dzīvojamo māju
pārvaldīšanas likuma 17.2 panta pirmo un otro daļu.
Vai Gulbenes novada pašvaldība, kā siltumenerģijas piegādes pakalpojuma sniedzējs savā
administratīvajā teritorijā ievēro Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 17.2 panta pirmo un
otro daļu?

4.Stāķu un Šķieneru māju pārvaldnieku pilnvarotās personas jau 2018.gadā izteica sekojošus
priekšlikumus SIA „Gulbenes Nami” un Gulbenes novada pašvaldībai:
Gulbenes novada pašvaldībai izdot saistošos noteikumus un ievērot vienlīdzības principu visā
Gulbenes novada administratīvajā teritorijā, uzliekot par pienākumu visām daudzdzīvokļu
dzīvojamām mājām noslēgt Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām atbilstošus
siltumenerģijas piegādes un lietošanas koplīgumus;
 noteikt pārejas periodu dzīvokļu īpašnieku kopībai daudzdzīvokļu mājās Gulbenes novadā,
lēmumu pieņemšanai un līgumu noslēgšanai līdz 2020.gada 01.janvārim;
regulāri uzraudzīt norēķinu veikšanu un savlaicīgi veikt parādu piedziņu;
ievērot vienlīdzības principus visā Gulbenes novada administratīvajā teritorijā.

5. Vai SIA „”Gulbenes Nami”, Gulbenes novada pašvaldība un tās ievēlētie deputāti ir ņēmuši
vērā daudzdzīvokļu dzīvojamo māju „Stāķi-15”, „Stāķi-16”, „Stāķi-18” un „Stāķi-19”
īpašnieku, iedzīvotāju un māju pārvaldnieku pilnvaroto personu izstrādātos priekšlikumus par
vienlīdzības principa ievērošanu Gulbenes novada administratīvajā teritorijā?
Parasti siltumenerģijas ierobežošana vai nepieslēgšana saviem klientiem tiek izvēlēta
tikai kā galējs solis, kad ilgstoši nav saņemta samaksa par piegādātajiem pakalpojumiem,
neraugoties uz brīdinājumiem un ja nav atrasts cits risinājums. Šāda kārtība pastāv visā valstī,
tikai mēdz būt būtiskas atšķirības starp pakalpojumu sniedzēju nostādnes stingrību un
pretimnākšanas pakāpi. Ir tādi siltuma piegādātāji, kuri nereti ir ar mieru sezonas sākumā
daudzdzīvokļu māju pieslēgt apkurei, bet citviet nostāja mēdz būt kategoriskāka. SIA „Gulbenes
nami” nostāja pret saviem klientiem Stāķu ciemā ir vērtējama kā kategoriska un principiāla. Ja tiks
ievērots vienlīdzības princips un pieprasīts noslēgt Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām
atbilstošus siltumenerģijas piegādes un lietošanas līgumus visā Gulbenes novada administratīvajā
teritorijā, tad „Stāķi-15”, „Stāķi-16”, „Stāķi-18” un „Stāķi-19” dzīvokļu īpašnieku kopības pieņems
vajadzīgos lēmumus un māju pārvaldnieku pilnvarotās personas parakstīs koplīgumus.
Nepieņemami ir tas, kas arī Stāķu pirmsskolas izglītības iestādē apkure vēl joprojām nav
pieslēgta. 2019.gada 26.septembra vecāku sapulcē bērnu vecāki tika informēti, ka apkure tiks
pieslēgta 2019.gada 30.septembrī. Tas netika izdarīts.

Gulbenes novada Stradu pagasta „Stāķi-15”, „Stāķi-16”, „Stāķi-18” un „Stāķi-19”

māju pārvaldnieku pilnvarotās personas lūdz:

1) Gulbenes novada pašvaldību - ievērot vienlīdzības principu visā Gulbenes novada
administratīvajā teritorijā, nevis tikai Gulbenes novada Stradu pagastā, un lūdz
pieprasīt visām daudzdzīvokļu dzīvojamajām mājām noslēgt Latvijas Republikas
normatīvo aktu prasībām atbilstošus siltumenerģijas piegādes un lietošanas līgumus,
ievērojot Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 17.2 panta pirmo un otro daļu visā
Gulbenes novada administratīvajā teritorijā;
2) Gulbenes novada deputātiem - atbalstīt Gulbenes novada iedzīvotājus, sadzirdēt savus
vēlētājus un pieņemot lēmumus, ievērot vienlīdzības principu visā Gulbenes novada
administratīvajā teritorijā, nevis tikai Gulbenes novada Stradu pagastā;
3) SIA „Gulbenes nami” un Gulbenes novada pašvaldībai - nekavējoties pieslēgt apkuri
Stāķu pirmskolas izglītības iestādei Stāķos 2019.gada 07.oktobrī;
4) SIA „Gulbenes nami” un Gulbenes novada pašvaldībai - parakstīt individuālos
siltumenerģijas piegādes un lietošanas līgumus un pieslēgt pie apkures daudzdzīvokļu
mājas „Stāķi-15”, „Stāķi-16”, „Stāķi-18” un „Stāķi-19” 2019.gada 07.oktobrī.


Pievieno komentāru

Komentāri 40

Stāķu iedzīvotājs

Varbūt mūsu pilnvarotajām personām beidzot vajag strādāt,nevis visu laiku (jau trešo gadu) meklēt problēmas!!! un Gulbenes nami paziņojumā vispār bija minēts, ka 2019.gada 13.septembrī, jau pilnavarotās personas saņēma apkures līgumus...stāciet strādā ...maniem bērniem ir auksti!!!!!!!!!!!

pirms gada, 2019.10.07 18:11

69

Varbūt pilnvarotajām personām vajadzētu beidzot sākt darboties iedzīvotāju interesēs, nevis likt soc.tīklos bildes ar ārzemju braucieniem!!!
Cilvēkiem salst un tā ir tikai un vienīgi pp vaina, skumji :(

pirms gada, 2019.10.07 20:09

Stāķu iedzīvotājs

Bet varbūt jāsāk strādāt Gulbenes namiem,nevis zvilnēt savos krēslos un tērēt nidokļu maksātāju naudu!KAUNS!

pirms gada, 2019.10.07 20:18

Azartiskais

Nav jau labdarības organizācija, lai par skaistām acīm ko dotu! Gāzi bez līguma arī neviens nepiegādātu.....

pirms gada, 2019.10.07 20:42

Stāķu iedzīvotāja

Kauns Gulbenes novada pašvaldībai, tas skaitās, ka rūpējās par novada iedzīvotājiem! Nevajag visu novelt uz pilnvarotajam personām un trase joprojām nav pabeigta!!!

pirms gada, 2019.10.07 20:43

:(

Trasi jau vajadzēja sākt taisīt daudz ātrāk, nevis...
BET PIE MUNS LATVIJĀ JAU TAS IR NORMĀLI,
PIRMAIS JAU VISIEM JĀSADALA NAUDA UN TAD....
LAI DOD DIEVS KA TIE VECIE APKURES KATLI IZTUR VISPĀR TĀDU SLODZI,
VISU DARA MŪSDIENĀS OTRĀDI UZBŪVĒ MĀJU UN TAD SKURSTENI.....
BĒDĪGI

pirms gada, 2019.10.08 11:55

Blakus ciema tantiņa

Pilnīga nekompetence, nervozas tantiņas savārstījums, bez faktiem un atsaucēm.
Fakti-
- Pilnvarotā persona apzināti ir kavējusi minētā projekta realizāciju.
- Apzināti neparaksta līgumus.
- apzināti nomelno pašvaldību un apsaimniekotāju.
- apzināti mūsu saldē mūsu bērnus.
Vai kāds man var atbildēt - KĀPĒC?
-

pirms gada, 2019.10.07 21:42

Līgums

Gulbenes novada Stradu pagasta „Stāķi-15”, „Stāķi-16”, „Stāķi-18” un „Stāķi-19”
māju pārvaldnieku pilnvarotās personas lūdz:
1) Gulbenes novada pašvaldību - ievērot vienlīdzības principu visā Gulbenes novada
administratīvajā teritorijā, nevis tikai Gulbenes novada Stradu pagastā, un lūdz
pieprasīt visām daudzdzīvokļu dzīvojamajām mājām noslēgt Latvijas Republikas
normatīvo aktu prasībām atbilstošus siltumenerģijas piegādes un lietošanas līgumus,
ievērojot Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 17.2 panta pirmo un otro daļu visā
Gulbenes novada administratīvajā teritorijā;

4) SIA „Gulbenes nami” un Gulbenes novada pašvaldībai - parakstīt individuālos
siltumenerģijas piegādes un lietošanas līgumus un pieslēgt pie apkures daudzdzīvokļu
mājas „Stāķi-15”, „Stāķi-16”, „Stāķi-18” un „Stāķi-19” 2019.gada 07.oktobrī.

Tā arī neiebraucu, kādus īsti līgumus grib, jo prasa gan koplīgumu, gan individuālos! :D

pirms gada, 2019.10.07 22:57

???

Kā var tā liet ūdeni? Varbūt kāds paprasāt, kā kaimiņu ciemam veicies ar vienu līgumu uz māju? Pēc elementāras loģikas - 1 līgums, jo siltumu piegādā 1 mājai kā objektam, nevis ir tiešais pieslēgums pie katra dzīvokļa!
Pašvaldība un Nami pagājušogad bija pretimnākoši tā viena līguma skaidrošanā un rediģēšanā, tāpēc komunikācijas trūkumu varētu pārmest tikai šīm dažām pilnvarotajām personām, kuras izgudro savus likumus un skatās uz pieredzi, kā dara citi, nevis domā pašas.
Turklāt, ja ir parāds par apkuri, to nevar paņemt no mājas uzkrājuma bez 100% īpašnieku lēmuma. Ja jau tur ir tik laba maksātspēja, tad par ko vispār ir strīds???

pirms gada, 2019.10.08 07:00

Stāķu iedzīvotāja

Bet ja mājai nav nekāda uzkrājuma,tad ko gan var paņemt Gubenes nami?Par to cik saprotu neviens nav padomājis.Tad jau tāpat gaidīs,kamēr mēs samaksāsim un ku r jēga koplīgumam.?

pirms gada, 2019.10.08 09:14

???????

Apkuri vispār ir iespējam pieslēgt? Siltumtrasi tak vēl rok?!!!

pirms gada, 2019.10.08 09:22

BŪVVALDE

kamēr BŪVINSPEKTORS nepieņems, lietot aizliegts

pirms gada, 2019.10.08 10:23

...

Diezin kāda veida viņi tās metinājuma šuves var pārbaudīt un redzēt kā nav zem spiediena pārbaudītas un ir jau aizbētras, tas nekas ka ar rentgenu pārbauda, cik zināms un darīts ka katru šuvi pārbauda arī zem spiediena un tad mufto ciet savienojuma vietas un tad var tikai aizbērt

pirms gada, 2019.10.08 10:09

gulbene.se

pārvācaties uz Gulbenes centru vai arī uz Zviedriju - nebūs problēmu

pirms gada, 2019.10.08 10:16

Par Stāķiem lepnums

Stāķu pilnvarotās, jūsu darbs nenovērtējams. Neatlaidību un izturību. Reti, kurš iedzīvotājs uzdrošinās iebilst Gulbenes Namiem. Skaisti runāt viņi māk, darbus darīt arī kaut kā māk, tikai par cik.... Paši paskatieties savās māju tāmēs un izdarītos darbos. Gulbenē dara tā, cik mājai uzkrājums tik Nami arī sagatavo tāmi. Kā sacīt, katram darba cena pēc naudas kontā, nevis cenrāža. Nu pa skaisto. Kāpēc mājas Gulbenē tādas? Namiem viegli ir apčakarēt tantiņas, kurām visu ko iestāsta. Cik juristu, tik likumu tulkotāju. Latvijā visur ir noslēgti koplīgumi? Gulbenē toč nav neviena koplīguma par apkuri.

pirms gada, 2019.10.08 10:21

he

Vai Paulīts pats tagad sevi slavina???

pirms gada, 2019.10.08 10:30

Jautājums

Vai šogad vispār apkuri pieslēgs? Vai kāds ir izpētījis cik grādiem jābūt dzīvojamajā telpā, lai tas nebūtu cilvēktiesību pārkāpums.

pirms gada, 2019.10.08 11:18

Dace

Manā dzīvoklī šorīt bija +10 grādi

pirms gada, 2019.10.08 16:47

Andra pastāsti

Kā tev tik labi sanāca tos slavenos koplīgumus parakstīt visos Šķieneros, kad mēs par sapulci pat nezinājām

pirms gada, 2019.10.08 11:38

Andra

Es neparakstīju tos slavenos koplīgumus visos Šķieneros, būsim, lūdzu, precīzi savos komentāros.
Tā kā nezinu, kas ir "mēs", tad atbildēt nevaru. Aicinu šo jautājumu man uzdot klātienē.

pirms gada, 2019.10.08 12:44

Staru iedzīvotājs

Staros arī nav koplīgumu, vaina nebūs mājas pilnvarotajās personās, bet gan piegādātājā.
SIA Gulbenes nami vispār zina, kad viņi reāli var pieslēgt un padot apkuri? Bērnudārzu pieslēdza tikai pirmdien, tur arī nebija noslēgts koplīgums? Nesaprotu, ko dara pašvaldība un mūsu cienījamie deputāti. Viss ir vienalga, vai sala mazi bērni, vai tagad turpina salt Stāķu iedzīvotāji. Izskatās, ka trūkst profesionāļu šajā jomā. Dzirdēju, ka siltumu padot nemaz nav iespējams uz doto brīdi, trubas esot nepareizi saliktas. Vēl viena versija, ka apkuri plānots padot ne ātrāk kā uz 1. novembri. Kā tad ir īstenībā? Saucat BEZ TABŪ. Izskatās, ka bez Eiropas palīdzības arī jums neiztikt. Lai veicas, turaties!

pirms gada, 2019.10.08 11:48

cinisms

Tas ir cinisms pret iedzīvotājiem gan no pašvaldības, gan no Namu puses. Tik skaisti solīja un dūdoja par jaunu katlu māju un jaunā projekta nepieciešamību, kas gan Stāķu ciema iedzīvotājiem vispār nebija vajadzīgs, jo katlu māja bija un strādāja labi. tagad redzam rezultātu. Siltumtrases vēl rok, pārbaudītas nebūs, jo daļa jau aizbērtas, siltuma nav. kas maksās iedzīvotāju slimības lapas un lielākos elektrības rēķinus. Ja iedzīvotāji nepilda saistības, tas sūdz tiesā, uz kuru tiesu tagad jāiet iedzīvotājiem???

pirms gada, 2019.10.08 11:50

ee

Bet varbūt tomēr IR problēma Gulbenes Namu vadības stilā, komunikācijā ar iedzīvotājiem?

pirms gada, 2019.10.08 11:52

Paldies!

Paldies Stāķu māju pilnvarotājām personām! Jānovēl lai visiem būtu tāds gribas spēks un nostāja strādāt iedzīvotāju interesēs. No GN puses jau sen būtu jābūt godīgam paziņojumam, ka siltumu laicīgi padot nevaram, trases nav pabeigtas un ir sava veida problēmas. Nemeklēsim ieganstus pilnvarotajās personās un līgumos.'Iepriekšējo sezonu veiksmīgi noslēdzām gan līgumos, gan maksājumos.Jautājums it vēl par tarifu-pie veiksmīga projekta tam jau būtu jābut zināmam?

pirms gada, 2019.10.08 12:09

Vietējās ziņas